You never walk alone – Je loopt nooit alleen – Lichtwerkers Nederland


https://www.lichtwerkersnederland.nl/2018/03/23/je-loopt-nooit-alleen-Irmgard-lichtwerkers-nl

When you think you’re alone
You mistake yourself, dear child!
You are never alone on your planet
You always walk together
As you earthly souls are all connected
In strings of energy, in circles of souls
Trust us, dear child of Light and Love
You never ever walk alone!

Don’t feel sorry for yourself
The best company you have
Is you! Yes, you, with all that divine
Love and Light in your soul
Don’t feel lonely anymore!
You know that already
You do not need a man to fulfill a gap
Because there is no gap!

Everything you need, is already there!
The universe provided it you, at birth
Al what you seek in life!
Every single duality is there
Search and you will find
In your inner being
You will find everything
All you desire, all you need, all you want
In the truth of your inner flower, the soul

You will find there all the answers you search for
And in your earthly adaption you will find
Everything, and we say EVERYTHING you need!
Well, let us pronounce it correctly
All you THINK you need!!!
You don’t need all you think you do
Get rid of that thoughts!
Get rid of that mind!
Just feel!!! FEEL, with your precious Love and Light inside!!!

Let it go!!! Do not search for Love
Forget about these needs
All you want is already there!!!
In the loving being you are
You don’t need to be cherished! Cherish yourself!
You don’t need to be loved! Love yourself!
You don’t need an arm! You can give it yourself!
Anything you seek in life about anything is already there!

What a great achievement we must say!
You with your earthly souls and your adaptions
Aren’t you heavenly creatures??? Perfectly made
Universally seen. You only need yourself!!!
As you own being provides you all you seek
All you need. All you want
Give yourself that arm! Give yourself that Love!
Nourish and cherish yourself
Start with that! And most of all give yourself LOVE!!!

Love is the nourishment for the soul
Always and anywhere!!!
If you stick to that believe
You don’t need anyone! Just believe that
Sweet child of Love and Light
Don’t weep anymore. Don’t feel sorry for yourself
As we also are always there for you
To comfort you, to give you support and so on
We want you to focus on yourself instead of on others!!!

You always cared for others. You always neglected yourself
Now it’s time for you, dear child! To shine, to glory, to be
TO BE!!! To be your own authentic you
With that bright shining inner child of yours
You are never too old, it’s never too late
To start over again. And you do!!!
Surrender! SURRENDER to your path!
Surrender to life! And most of all surrender to Love
Profound deep soul LOVE!!! That’s beautiful!!!

As you are used to keep on moving
As said neglecting yourself…
It is now the moment to celebrate life, Love and live!!!
Walk your own path! The path your soul wants
You to walk on. Steady and fierce
Try to live your highest potential. Always!!!
Don’t hesitate anymore!!! You are there, almost!
Wrap your arms around yourself. Wrap your being around life!
Take the changes, make the moves and
For the moment; step backwards in you Love process

You sure know what we mean!
You felt it already. And even if you didn’t feel it
We are there to make you convinced, to tell you
That you have to focus on yourself!!!
And nobody else!!! Because, sweet child of Light and Love
We are always there. You are all connected
Even when you think you miss something in life
About Love, comfort or you want that arm around you so badly
Think and know that you have to focus on yourself
As all you seek, all you need, all you want
IS ALREADY INSIDE YOU!!! INSIDE YOUR INNER BEING!!!

Written down in Love, with Love and for the Love by Irmgard


JE LOOPT NOOIT ALLEEN

Als je denkt dat je alleen bent
Vergis je jezelf, lieve kind!
Je bent nooit alleen op jouw planeet
Je loopt altijd samen
Omdat jullie aardse zielen allemaal verbonden zijn
In koorden van energie, in kringen van zielen
Vertrouw ons, dierbaar kind van Licht en Liefde
Je loopt nooit alleen!

Heb geen medelijden met jezelf
Het beste gezelschap dat je hebt
Ben jij! Ja, jij, met al dat goddelijke
Liefde en Licht in je ziel
Voel je niet eenzaam meer!
Dat weet je al
Je hebt geen man nodig om een gat te dichten
Omdat er geen gat is!

Alles wat je nodig hebt, is er al!
Het universum heeft het je gegeven, bij de geboorte
Al wat je zoekt in het leven!
Elke dualiteit is er
Zoek en je zult vinden
In je innerlijke wezen
Je zult alles vinden
Alles wat je verlangt, alles wat je nodig hebt, alles wat je wilt
In de waarheid van je innerlijke bloem, de ziel

Je zult daar alle antwoorden vinden waar je naar op zoek bent
En in je aardse aanpassing zal je alles vinden
We zeggen ALLES wat je nodig hebt!
Nou, laten we het correct zeggen
Alles wat je denkt dat je nodig hebt!!!
Je hebt niet alles wat je denkt
Weg met die gedachten!
Weg met die mind!
Voel gewoon!!! VOEL, met je kostbare Liefde en Licht binnen !!!

Laat het gaan!!! Zoek niet naar Liefde
Vergeet deze behoeften
Alles wat je wilt, is er al!!!
In het liefhebbende wezen dat je bent
Je hoeft niet gekoesterd te worden! Koester jezelf!
Je hoeft niet geliefd te zijn! Hou van jezelf!
Je hebt geen arm nodig! Je kunt het jezelf geven!
Alles wat je in het leven zoekt over alles, is er al!

Wat een geweldige prestatie moeten we zeggen!
Jullie met je aardse zielen en je aanpassingen
Zijn jullie geen hemelse schepsels??? Perfect gemaakt!
Universeel gezien. Je hebt alleen jezelf nodig!!!
Zoals jij bent, biedt het jou alles wat je zoekt
Al wat je nodig hebt. Alles wat je wil
Geef jezelf die arm! Geef jezelf die  Liefde!
Voed en koester jezelf
Begin daarmee! En geef jezelf vooral LIEFDE!!!

Liefde is de voeding voor de ziel
Altijd en overal!!!
Als je je aan dat geloof houdt
Heb je niemand nodig! Geloof het gewoon
Lief kind van Liefde en Licht
Huil niet meer. Heb geen medelijden met jezelf
Omdat we er ook altijd voor je zijn
Om je te troosten, om je steun te geven enzovoorts
We willen dat je op jezelf concentreert in plaats van op anderen!!!

Je hebt altijd voor anderen gezorgd. Je hebt jezelf altijd verwaarloosd
Nu is het tijd voor jou, kind! Om te schijnen, te roemen, te zijn
ZIJN!!! Om je eigen authentieke jij te zijn
Met dat stralende innerlijke kind van jou
Je bent nooit te oud, het is nooit te laat
Om opnieuw te beginnen. En jij doet het!!!
Overgave! OVERGAVE op je pad!
Geef je over aan het leven! En vooral overgave aan Liefde
Diepe, diepe ziel LIEFDE!!! Dat is mooi!!!

Zoals je gewend bent om maar door te gaan
Zoals gezegd, jezelf verwaarlozen …
Is het nu het moment om het leven, Liefde en bestaan te vieren!!!
Loop je eigen weg! Het pad dat je ziel wil
Dat jij beloopt. Stabiel en fier
Probeer je hoogste potentieel te leven. Altijd!!!
Aarzel niet meer!!! Je bent er bijna!
Wikkel je armen om jezelf heen. Wikkel je Zijn om het leven!
Neem de kansen, maak de stappen en
Op dit moment; stap achteruit in je liefdesproces!

Je weet zeker wat we bedoelen!
Je voelde het al. En zelfs als je het niet voelde
Wij zijn er om je overtuigd te maken, om het je te vertellen
Dat je je op jezelf moet concentreren!!!
En niemand anders!!! Omdat, lief kind van Licht en Liefde
Wij zijn er altijd. Jullie zijn allemaal verbonden
Zelfs als je denkt dat je iets mist in het leven
Over Liefde, troost of je wilt zo graag een arm om je heen
Denk na en weet dat je op jezelf moet concentreren
Omdat alles wat je zoekt, alles wat je nodig hebt, alles wat je wilt
IS REEDS BINNEN JEZELF!!! BINNEN IN JE INNERLIJKE WEZEN!!!

Geschreven in Liefde, met Liefde en voor de Liefde door Irmgard

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!