The universe is limitless! – Het universum is onbegrensd! – Lichtwerkers Nederland


https://www.lichtwerkersnederland.nl/2018/01/22/het-universum-is-onbegrensd/

In fact
You are limitless
But along the way
Called the earthly route
The ego controls you
The more and the more

You forgot where you came from
A place of pure Love and Light!
And your Love and Light almost
Vanished away! Or completely
The ego holds you in the grip of life!

The grip of a false security
Fears, anxieties, pain and its negativity
It restricts your being so much!
You as a child of Light and Love
Are kept into boundaries and cadres

This limits your heart and soul
To spread its wings
And become wings of defeat
In stead of living your heart and soul
To discover and encounter the world!

The sky is the limit
The universe is without skies
As we can say
Therefore your soul is limitless
In its drive, in its hunger to evolve

Why do you let your ego’s control you?
Even rule your lives?
Where are you afraid of?
The limitlessness? Leaving your comfort zone?
By this way of thinking you miss opportunities

As possibilities, chances, meetings
But also coincidences
Universally called ‘synchronicities’
Ask yourself what holds you back?
Do you really give your ego so much power?

Yóu are in charge of your own life!!!
Never forget that! You intend to forget that all the time!
Is it out of disinterest, easiness or that you’re so busy?
To realize what yóu want in life?
To live what you really desire and want

Dreams maybe last forever in your hearts and souls
In the contrary chances go by, possibilities too
Even earthly time flies by!
Don not regret at the end what you missed
As you can make a choice, every single day again!!!

So, this points us to the main question
Whát DO yóu want to live?
Your dreams ór your fears?
Will you continue to stick in your daily rat race?
Or you step aside and DO what you LOVE to DO?

What will you contribute in Love, for the Love
And with Love to yourself?
What is the Love you contribute to the world?
Or do you only follow your ego and
What keeps you limited in its boundaries?

So step up!
Wake-up!
Shake up!
Move on!
Set the goals of your dreams!

Written down in Love, with Love and for the Love by Irmgard


HET UNIVERSUM IS ONBEGRENSD!

Eigenlijk
Ben je onbegrensd
Maar onderweg
Genaamd de aardse route
Beheerst het ego je
Steeds meer en meer

Je vergat waar je vandaan kwam
Een plaats van pure liefde en licht!
En je liefde en licht verdween
Bijna weg! Of helemaal
Het ego houdt je in de greep van het leven!

De greep van een valse veiligheid
Angsten, zorgen, pijn en negativiteit
Het beperkt je wezen zo veel!
Jij als een kind van Licht en Liefde
Wordt in grenzen en kaders gehouden

Dit beperkt je hart en ziel
Om zijn vleugels te spreiden
En worden vleugels van een nederlaag
In plaats van je hart en ziel te leven
Om de wereld te ontdekken en te ontmoeten!

De lucht is de limiet
Het universum is zonder lucht
Zoals we kunnen zeggen
Daarom is je ziel onbegrensd
In zijn drive, in zijn honger om te evolueren

Waarom laten jullie je door je ego’s beheersen?
Je leven zelfs regeren?
Waar ben je bang voor?
De onbegrensdheid? Je comfortzone verlaten?
Door deze manier van denken, mis je kansen

Als mogelijkheden, kansen, ontmoetingen
Maar ook toevalligheden
Universele ‘synchroniciteiten’ genoemd
Vraag jezelf af wat houd je tegen?
Geef je je ego echt zoveel power?

Je bent de baas over je eigen leven !!!
Vergeet dat nooit! Je bent van plan om dat altijd te vergeten!
Is het uit desinteresse, gemak of dat je het zo druk hebt?
Om te realiseren wat je wilt in het leven?
Om te leven wat je echt wenst en wilt

Dromen duren misschien voor altijd in jullie harten en zielen
In tegendeel, kansen gaan voorbij, ook mogelijkheden
Zelfs de aardse tijd vliegt voorbij!
Heb op het einde geen spijt van wat je hebt gemist
Je kunt elke dag opnieuw een keuze maken !!!

Dit wijst ons dus op de hoofdvraag
WAT wil je leven?
Je dromen of je angsten?
Blijf je vasthouden aan je dagelijkse ratrace?
Of je gaat opzij en DOET hetgeen je  VAN HOUDT TE DOEN?

Wat wil je bijdragen in Liefde, voor de Liefde
En met Liefde voor jezelf?
Wat is de Liefde die je bijdraagt aan de wereld?
Of volg je alleen je ego en
Hetgeen je beperkt houdt in zijn grenzen?

Dus stap op!
Wordt wakker!
Schud door elkaar!
Ga verder!
Stel de doelen van je dromen in!

Opgeschreven in Liefde, met liefde en voor de Liefde door Irmgard

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!