Sandalphon – Sandalfon weet de weg


I received this channeling in Dutch. I tried to translate these words as adequately as possible.


SANDALPHON:

Trust your feeling
That is the purest feeling
What you can have
From your Being
That is the voice from your source
Your heart that speaks
From the depth of your soul

If you listen carefully
To your inner voice
Trust more
On your gift and abilities and
Take this as most pure
Starting point
You can feel

Feel what we have to say
Listen to what we say
Listen well
Know that we love you
Care for you
From Love, in Love and for the Love
I am the angel
Who guides you
On your spiritual path

The development and evolution
Of your soul conform
The plan of the soul
The (energetic) blueprint
Which you have received
(Far) before your birth
I guide people
Which according to plan
Try to walk their direction

I support them with advice and action
Through intuition and
I arrange ‘the coincidences’
Who come on the soul path
It is guidance in the broadest sense
Comprehensive
Soulful and soul-supporting

That you may find the path of the soul
Know the direction and especially
Will continue this soul path
That you do not drop out due to uncertainties
Difficulties and dilemmas
Shortly, everything that forms a ‘threat’
For you as a person
To shape the plan of the soul

Once I was a earth inhabitant, before my soul evolved into an angel and then an archangel. During my life I was searching. The soul wanted to walk its way, but the adjustment, the physical body on earth, could not find its way. With great difficulty I have been able to find my soul path and walk the path of my soul.

There is no final destination and there are certainly many ways that lead to the plan of the soul. You know that. There is no right way. Every road is good. Because it is your way. And that’s your truth. As long as you take the blueprint of the soul as a starting point. As a ‘red thread’. As a line in your life. All roads lead to Rome… To the left, to the right. There are many ways to shape your plan of the soul.

The route has been mapped out, the plan has unfolded. I make sure you always get back on track, so you can continue your journey. Because I know the way. As I was searching for myself, in my earthly period, I now have every soul plan clear. I know the way, support you at it and lead you to the purpose of the soul. In accordance with the plan. Already walking the goal can move, shift. But that’s fine.

Because in the end it’s not about the destination but the path you walk, who you meet, how your soul evolves and you use your talents and specific skills for a better world.

Do you want guidance on your path, advice on where to go, what your soul path is? Ask me, Sandalphon, and I will help you. Always and everywhere.

Listen to the voice of your heart where your path leads to and follow the greetings,

Love, Irmgard


Sandalfon

Vertrouw op jouw gevoel
Dat is het meest zuivere gevoel
Wat je kan hebben
Vanuit jouw Zijn
Dat is de stem vanuit jouw bron
Jouw hart die spreekt
Vanuit de diepte van je ziel

Als je goed luistert
Naar jouw innerlijke stem
Meer vertrouwt
Op je gave en kunnen en
Dit als meest zuivere
Uitgangspunt neemt
Kan je voelen

Voelen wat we te zeggen hebben
Luisteren naar wat we zeggen
Goed luisteren
Weet dat we van je houden
Om je geven
Vanuit Liefde, in Liefde en voor de Liefde
Ik ben de engel
Die jou begeleidt
Op jouw spirituele pad

De ontplooiing en ontwikkeling
Van jouw ziel conform
Het plan van de ziel
De (energetische) blauwdruk
Welke je (ruim) voor je geboorte
Hebt meegekregen
Ik begeleid mensen
Die hun richting volgens plan
Proberen te lopen

Ik sta hen met raad en daad bij
Middels intuïtie en
Ik regel ‘de toevalligheden’
Die op het zielspad komen
Het is begeleiding in de ruimste zin
Veelomvattend
Zielsomvattend en zielsondersteunend

Opdat jij het pad van de ziel vindt
De richting weet en vooral ook
Deze zielenweg blijft begaan.
Dat je niet afhaakt door onzekerheden
Moeilijkheden en dilemma’s
Kortom alles wat een ‘bedreiging’
Vormt voor jou als mens
Het plan van de ziel vorm te geven

Ooit was ik zelf aardbewoner, voordat mijn ziel verder evolueerde tot engel en daarna tot aartsengel. Gedurende mijn leven was ik zoekende. De ziel wilde zijn weg belopen maar de aanpassing, het fysieke lichaam op aarde, kon zijn pad niet vinden. Met veel moeite heb ik mijn zielenweg kunnen vinden en het pad van mijn ziel kunnen belopen.

Er is geen eindbestemming en er zijn zeker vele wegen die naar het plan van de ziel leiden. Weet dat wel. Er is geen juiste weg. Elke weg is goed. Want het is jouw weg. En dat is jouw waarheid. Zolang je de blauwdruk van de ziel maar als uitgangspunt neemt. Als ‘rode draad’. Als lijn in jouw leven. Alle wegen leiden naar Rome… Linksom, rechtsom. Er zijn vele wegen om jouw plan van de ziel vorm te geven.

De route is uitgestippeld, het plan heeft zich ontvouwd, ik zorg dat je altijd weer terug in het spoor komt, zodat je je weg kan vervolgen. Omdat ik de weg weet. Zoals ik zelf zoekende was, in mijn aardse periode, heb ik nu elk zielsplan helder. Ik weet de weg, ondersteun je daarin en leid je naar het doel van de ziel. Conform plan. Al lopende kan het doel zich verplaatsen, verleggen. Maar dat is prima.

Want uiteindelijk gaat het niet om de bestemming maar het pad wat je loopt, wie je tegenkomt, hoe jouw ziel zich verder evolueert en jij je talenten en specifieke vaardigheden inzet voor een betere wereld.

Wil je begeleiding op je pad, advies over waarheen je moet gaan, wat jouw zielspad is? Vraag het mij, Sandalfon, en ik zal je helpen. Altijd en overal.

Luister naar de stem van je hart en volg waarheen je hart je leidt groetjes,

Liefs, Irmgard

 

 

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!