PASSION… meets PASSION!

💗💓💗💓💗💓💗💓💗💓💗💓💗

I have a vision… A DREAM!!! A vision empowered by my being, soul and everlasting passion.

My dream is to create a ‘supernova’ (a place, a centre for souls), a magnificent sphere for souls to meet souls and where disciplined, attuned, souls can expose their talents. To touch, feed and ensparkle that inner flame of others what needs attention… What needs to be touched, motivated and impassionated. To lift people up, to give them an acknowledging of themselves, their essence, their true selves (called their authenticity), unicity and inner wisdom. All driven by their soul.

When receptors are touched by music (using (Shamanic) drums, flutes), dance (energetic dance), words (intuitive and guided / channeled texts, messages), knowledge (inner wisdom lead by the soul) and souls can meet the stillness of themselves this might be contributive to their (soul)path. By creating a platform for souls by passionate, soul driven, souls. Lead by egoless souls who resonate with each other.

That is what I wish for. That souls meet souls, souls teach & touch souls and the ‘soulology’ is an art of teaching, the soul science is a vast scientific wonder of existence and that in the everlasting soul evolvement every soul might be eager, soul driven on their envisioned way, will manifest their dream and live their soul, talents, uniqueness and soul purpose…

All without ego, without a materialistic drive but all soul driven. And the surplus of this soul company will be used for ‘charity’. Charity to make people aware of their own Light & inner Love and give souls the chance to discover their own intuitive leads (known as the intuition), uniqueness and soul purpose for a more beautiful & happier life-fulfillment…

As we all spread one drop of Love with our Light, many Lights will be touched. And all these drops will fill ponds, ponds fills rivers and rivers fill oceans. Oceans of (eternal) Love…

I will manifest my dream in one or another way… and keep on visualizing to manifest…

Love, Irmgard💓

MY HAPPY SOUL

My dream needs earthly input and establishment. If you want to contribute to my dream…: https://www.paypal.me/myhappysoulPASSIE … ontmoet PASSIE!

💗💓💗💓💗💓💗💓💗💓💗💓💗

Ik heb een visie … EEN DROOM !!! Een visie versterkt door mijn wezen, ziel en eeuwige passie.

Mijn droom is een ‘supernova’ te creëren (een plek, een centrum voor zielen), een prachtige sfeer voor zielen om zielen te ontmoeten en waar gedisciplineerde, afgestemde zielen hun talenten kunnen belichten. Om die innerlijke vlam van anderen aan te raken, te voeden en te prikkelen wat aandacht nodig heeft… Wat mag worden aangeraakt, gemotiveerd en gepassioneerd raken. Om mensen te verheffen, hen een erkenning te geven van zichzelf, hun essentie, hun ware zelf genaamd authenticiteit, uniciteit en innerlijke wijsheid. Allemaal gedreven door hun ziel.

Wanneer zintuigen worden aangeraakt door muziek (door (sjamanistische) drums, fluiten), dans (energetische dans), woorden (intuïtieve en geleide / gechannelde teksten), kennis (innerlijke wijsheid geleid door de ziel) kunnen zielen de stilte van zelf ervaren en dit zou kunnen bijdragen aan hun (zielen) pad. Door het creëren van een platform voor zielen door gepassioneerde, door de ziel gedreven zielen. Geleid door ‘egoloze zielen’ die met elkaar resoneren.

Dat is wat ik wens. Dat zielen zielen ontmoeten, zielen raken & onderwijzen zielen en de ‘soulologie‘ is een kunst van onderwijzen, de zielwetenschap is een enorm wetenschappelijk wonder van het bestaan ​​en dat in de eeuwige zielsontwikkeling elke ziel gedreven mag zijn, zielsgedreven op hun voorziene manier, hun droom mogen manifesteren en hun ziel, talenten, uniciteit en zielsdoel mogen leven…

Allemaal zonder ego, zonder materialistische drive, maar allemaal door de ziel gedreven. En het overschot van deze “soul company” zal gebruikt worden voor ‘liefdadigheid’. Liefdadigheid om mensen bewust te maken van hun eigen Licht & innerlijke Liefde en om zielen de kans te geven hun eigen intuïtieve aanwijzingen (bekend als de intuïtie), uniciteit en zielsdoel te ontdekken voor een mooier en gelukkiger levensvervulling …

Als we allemaal één druppel Liefde verspreiden met ons Licht, zullen vele Lichten worden aangeraakt. En al deze druppels zullen vijvers vullen, vijvers vullen rivieren en rivieren vullen oceanen. Oceanen van (eeuwige) liefde …

Ik zal mijn droom op één of andere manier manifesteren … en blijven visualiseren om te manifesteren …

Liefs, Irmgard💓
MY HAPPY SOUL

Ps. Mijn droom heeft aardse inbreng en vestiging nodig. Als je wilt bijdragen aan mijn droom:  https://www.paypal.me/myhappysoul