Go with the flow of your soul – Ga mee met de flow van je ziel – Lightraisers


In the acceptance of your being
Go with the inner flow
Adapt you to life how it comes
Never abandon your true you
Surrender in belief and prospect
Try to stay in the now!
As the most brief and secure moment
You will ever live

Surrender to the path
The path of your loving being
Accept what is coming
Never hesitate about universal plans
Or the universal agenda
Stay grounded and be open minded
To receive what is yours, universally seen
And live your own truth!

The truth of your being is always there
It lays deep beneath in the awareness of your you
Called the source of who you are, the soul
In the blueprint of your being, the essence
You will find your life plan
What is inherent to the universal plan
Just follow the plan and you will be much happier
As in these cadres of life, lies all what you
Have to live to gain the most happy version of yourself!

All you need is already there!
You just have to realize that
In the openness of your heart
You will find your soul
Waiting for you to live its purpose in life
As we proclaim to say live your soul completely
Within the borders of acceptance
And surrender to what is meant for you
We kindly ask you, dear child, stick to this plan!

As we know you have no options
Beside living your soul and the universal plan for you
Please do this in dedication, belief and surrender
Trust, trust and trust!!! That is what we want to say
Remain having trust in the greatness of your soul path
In the universal plan and also the universal agenda
We know you’re so impatient!
But we think it is essential to keep the faith
To be aware that your harsh times are over
And it is almost time to fly!!!

We give you wings to fly
So that you can oversee your destination
Where your path of the soul leads to
Accept, we emphasize this one more time, SURRENDER
To what is yours! What is coming
Stick to the facts. Stick to what we have told you
Over and over again and what is our truth
The universal truth. YOUR truth!!!
What you see, is the truth! Please rely on that, dear child!

Go, move, hurry and GET more space and ‘room’ within
To make place for the universal arranged life matters
What will come and cross your path soon
Be not afraid, dear child, we are there to comfort you
To make things at ease. Just ask!
You are loved, surrounded and helped by so many light beings
Be aware of that! Feel the Love of the universe
For YOU! For ALL! For EVERYONE!!!
We are always there to help and assist you. You know that!

Go with the flow! Go with the flow of your soul!!!
We know that you are afraid about what is coming
We feel your energy when you think about that
On one hand it excites you but on the other hand it scares you
Because you will live parts that you don’t have lived yet
Just relax, stay in the now and look what is coming
Start from a spaceful inner being and surrender
That is all what we ask. One step at the time
Will also bring you the Love you deserve!

You are literally ready for taking of soon
Stay where you are. Don’t run away!
When things become too close or unexpected
Just breathe, don’t be scared, let it be!
Go with the soul flow and you know already where it goes to
Of must we say to whom?
Leave where you are with your wings, wings of Love
And fly, fly high as you are able to
Bring the sparks of Love into the universe!

Reach out and touch for the stars
Stars of Light on the firmament
Sparkle your sparkles of Love on others
Sparkle your sparkles of Light on others
Be the Light and Love we want you to be
Touch others with your Love, Light and being
Let you be carried with Love, through Love
The deep, deep soul Love in life
In order to fulfil your task!
The task seen in the Light and Love of our dimension.
Go with the Love flow, dear earthly sister. Sister of Love

Written down in Love, with Love and for the Love by Irmgard (Irmgard)


GA MEE MET DE FLOW VAN JE ZIEL

In de acceptatie van je wezen
Ga met de innerlijke stroom
Pas je aan het leven aan hoe het komt
Laat je ware jij nooit in de steek
Geef je over in geloof en vooruitzicht
Probeer in het nu te blijven!
Als het meest korte en veilige moment
Je zult ooit leven

Geef je over aan het pad
Het pad van je liefhebbende wezen
Accepteer wat er gaat komen
Aarzel nooit over universele plannen
Of de universele agenda
Blijf geaard en wees open van geest
Om wat van jou is te ontvangen, universeel gezien
En leef je eigen waarheid!

De waarheid van je wezen is er altijd
Het ligt diep in het bewustzijn van je jij
Genaamd de bron van wie je bent, de ziel
In de blauwdruk van je wezen, de essentie
Zal je je levensplan vinden
Wat inherent aan het universele plan is
Volg gewoon het plan en je zult veel gelukkiger zijn
Aangezien in deze kaders van het leven, ligt alles wat je
Moet leven om de gelukkigste versie van jezelf te verkrijgen!

Alles wat je nodig hebt is er al!
Dat moet je gewoon realiseren
In de openheid van je hart
Zal je je ziel vinden
Wachtend op jou om zijn doel in het leven te leven
Zoals we beweren te zeggen, leef je ziel volledig
Binnen de grenzen van acceptatie
En geef je over aan wat voor jou is bedoeld
We vragen je vriendelijk, lief kind, om je aan dit plan te houden!

Zoals we weten, heb je geen opties
Naast het leven van je ziel en het universele plan voor jou
Doe dit alstublieft in toewijding, geloof en overgave
Vertrouwen, vertrouwen en vertrouwen !!! Dat is wat we willen zeggen
Blijf vertrouwen op de grootsheid van je zielenpad
In het universele plan en ook de universele agenda
We weten dat je zo ongeduldig bent!
Maar wij vinden het essentieel om het geloof te behouden
Bedenk dat je harde tijden voorbij zijn
En het is bijna tijd om te vliegen!!!

We geven je vleugels om te vliegen
Zodat je jouw bestemming kunt overzien
Waarheen je pad van de ziel leidt
Accepteer, we benadrukken dit nog een keer, OVERGAVE
Aan wat van jou is! Wat eraan komt
Blijf bij de feiten. Blijf bij wat we je hebben verteld
Keer op keer en wat onze waarheid is
De universele waarheid. JOUW waarheid!!!
Wat je ziet, is de waarheid! Vertrouw alsjeblieft op dat, lieve kind!

Ga, beweeg, haast je en KRIJG meer ruimte en ‘ruimte’ binnenin
Om plaats te maken voor de universele geregelde levenszaken
Wat zal komen en snel je pad kruist
Wees niet bang, lief kind, we zijn er om je te troosten
Om dingen op hun gemak te stellen. Gewoon vragen!
Je wordt geliefd, omringd en geholpen door zoveel lichtwezens
Wees je daar bewust van! Voel de Liefde van het universum
Voor JOU! Voor IEDER! Voor IEDEREEN!!!
We zijn er altijd om je te helpen en bij te staan. Dat weet je!

Ga met de stroom mee! Ga met de stroom mee van je ziel!!!
We weten dat je bang bent voor wat er komen gaat
We voelen je energie als je daarover nadenkt
Aan de ene kant prikkelt het je, maar aan de andere kant maakt het je bang
Omdat je delen zult leven die je nog niet hebt geleefd
Gewoon ontspannen, blijf in het nu en kijk wat er gaat komen
Begin vanuit een ruimtelijk innerlijk wezen en geef je over
Dat is alles wat we vragen. Eén stap tegelijk
Zal je ook de Liefde geven die je verdient!

Je bent letterlijk klaar om binnenkort te nemen
Blijf waar je bent. Ren niet weg!
Wanneer dingen te dichtbij of onverwacht worden
Gewoon ademen, wees niet bang, laat het zijn!
Ga met de zielenstroom en je weet al waar het naartoe gaat
Of moeten we zeggen naar wie?
Vertrek waar je bent met je vleugels, vleugels van Liefde
En vlieg, vlieg hoog zoals je kunt
Breng de vonken van Liefde in het universum!

Reik uit en reik naar de sterren
Sterren van Licht aan het firmament
Sprankel je fonkelingen van Liefde op anderen
Sprankel je fonkelingen van Licht op anderen
Wees het Licht en de Liefde die we willen dat je bent
Raak anderen aan met je Liefde, Licht en wezen
Laat je met Liefde gedragen worden, door Liefde
De diepe, diepe zielsliefde in het leven
Om je taak te vervullen!
De taak gezien in het Licht en de Liefde van onze dimensie.
Ga met de Liefdesstroom, beste aardse zuster. Zuster van Liefde

Geschreven in Liefde, met Liefde en voor de Liefde door Irmgard


https://www.lichtwerkersnederland.nl/2018/02/10/go-with-the-flow-of-your-soul-Irmgard-lightraisers/


 

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!