Connection – Verbinding

Don’t set yourself aside (anymore)
As you people are meant to connect
You’re all connected! Energetically connected
That is for sure!
All the energy flows will come together at once
When the energy is sourced from the source
The divine source of Love and Light

It all starts with connection!
As connection is the bond between dimensions
Between you people and us
But also between you and others
Family is a strong connection
But a soul connection can be much deeper

Not all soul connections are meant to come together
But when universal plans are involved and soul contracts
It usually is. As soul bonds described in the blueprints
Of your beloved souls, your precious inner beings
Are often meant to be lived. Into the dust
As these connections will serve the greater wholeness

It is not about the people who connect, it is far more beyond that!
It is about the energetical alignment between two souls
As the powerful match of these souls
Most of the time the reunion of two or more parts of the souls
Will evoke so much energy that their energetical shift will increase
Their vibrations, resonances and frequencies will be higher

Heightened by the energetical gathering of two or more soul parts
This will cause an energetical ‘blast’
This is foreseen because it will serve a greater purpose
The purpose of humanity. We will explain that
As two souls love each other so deeply, their unification
Will be tremendously important for the universal contribution

The souls will be empowered, vibrate on a higher frequency
And their radiation of the Love and the Light
The two pillars of our beautiful dimension
Will be increased. This will affect other people!
As Love is spread. Love will be spread and the inner Lights of the souls too
The sparkling souls will be an example for other souls to serve and live their souls too

Connection is anyway important. Always!
Connection will lift you up, your energetical shift will be higher
It will temporally uplift your being
Because you are made to connect. For connection. Just like us
We are all connected! The universe is all connected
Be aware of that. The energetical flows will reach every encounter of the universe
So you are never alone! As many light beings are their too

Around you. Aligned to you
As their task is to help you, to comfort you and guide you
Along your earthly ‘soul route’
Be aware. Live in consciousness and make contact to them
They like that! Just listen carefully to their guidance
Because they always want the best for you!

Soul connections, narrated by us in the blueprints of particular souls
Have to be lived! There is no free will. What is meant to happen will happen
Just surrender en go along with the path what is already there for you
Connect for the greater good and spread that Love. As Love has always to be spread
So does the Light. Light has to be spread too!
And it always serves a greater plan. That is what we wanted to say…

Irmgard


VERBINDING

Zet jezelf niet (meer) opzij
Omdat jullie mensen moeten verbinden
Jullie zijn allemaal verbonden! Energetisch verbonden
Dat is zeker!
Alle energiestromen komen ineens samen
Wanneer de energie afkomstig is van de bron
De goddelijke bron van Liefde en Licht

Het begint allemaal met verbinding!
Omdat verbinding de band is tussen dimensies
Tussen jullie mensen en ons
Maar ook tussen jou en anderen
Familie is een sterke verbinding
Maar een zielsverbinding kan veel dieper zijn

Niet alle zielsverbindingen zijn bedoeld om samen te komen
Maar wanneer universele plannen erbij betrokken zijn en zielscontracten
Meestal wel. Wanneer zielsverbindingen beschreven in de blauwdrukken
Van jullie geliefde zielen, jullie kostbare innerlijke wezens
Vaak bedoeld zijn om geleefd te worden. In de stof
Omdat deze verbindingen de grotere heelheid dienen

Het gaat niet om de mensen die verbinden, het gaat veel verder dan dat!
Het gaat over de energetische afstemming tussen twee zielen
Als de krachtige match van deze zielen
Meestal de eenwording van twee of meer delen van de ziel
Zoveel energie zal oproepen dat hun energetische verschuiving zal toenemen
Hun trillingen, resonanties en frequenties zullen hoger zijn

Verhoogd door de energetische samenkomst van twee of meer zielsdelen
Zal dat een energieke ‘ontploffing’ veroorzaken
Dit is voorzien omdat het een groter doel zal dienen
Het doel van de mensheid. We zullen dat uitleggen
Als twee zielen zo diep van elkaar houden, hun eenwording
Zal enorm belangrijk zijn voor de universele bijdrage

De zielen zullen in staat gesteld worden op een hogere frequentie te trillen
En hun uitstraling van de Liefde en het Licht
De twee pilaren van onze mooie dimensie
Wordt verhoogd. Dit zal andere mensen beïnvloeden!
Omdat Liefde verspreid is. Liefde zal ook worden verspreid en ook de innerlijke lichten van de zielen
De sprankelende zielen zullen een voorbeeld zijn voor andere zielen om hun zielen te dienen en te leven

Verbinding is hoe dan ook belangrijk. Altijd!
Verbinding zal je verheffen, je energetische verschuiving zal hoger zijn
Het zal je wezen tijdelijk verheffen
Omdat je gemaakt bent om te verbinden. Voor verbinding. Net als ons
We zijn allemaal verbonden! Het universum is helemaal verbonden
Wees daar bewust van. De energetische stromen zullen elke ontmoeting van het universum bereiken
Dus je bent nooit alleen! Omdat er ook veel lichtwezens zijn

Om je heen. Afgestemd op jou
Omdat hun taak is om je te helpen, je te troosten en te begeleiden
Tijdens je aardse ‘zielsroute’
Ben bewust. Leef in bewustzijn en maak contact met hen
Dat vinden ze leuk! Luister aandachtig naar hun begeleiding
Omdat ze altijd het beste voor jullie willen!

Zielsverbindingen, door ons verhaald in de blauwdrukken van bepaalde zielen
Moeten geleefd worden! Er is geen vrije wil. Wat er moet gebeuren, zal gebeuren
Geef je gewoon over en ga mee met het pad wat er al voor je is
Verbind voor het grotere goed en verspreid die liefde. Zoals Liefde altijd moet worden verspreid
Dat geldt ook voor het Licht. Licht moet ook worden verspreid!
En het dient altijd een groter plan. Dat is wat we wilden zeggen …

Irmgard


 

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!