Connect with your soul – Connect met jouw ziel Lichtwerkers Nederland


https://www.lichtwerkersnederland.nl/2018/10/05/connect-met-jouw-ziel-my-happy-soul-lichtwerkers-nederland/

I received this channeling in Dutch. I tried to translate these words as adequately as possible.


In fact, you are all lonely souls
You are born alone and you go alone
The time in between can, for many of you
Also to be a lonely thing
All lessons that your soul must learn during this lifetime
You deal alone. As an individual process
Your spiritual soul development is going solo
In essence we are, taken into consideration
All deep inside, mother-soul alone
The core is an uniqueness of itself
A self-standing thing
Apart from your earthly adaptation

The art is, dear children, to find the balance
Inside yourself
That your soul is in balance with your adjustment
From this ideal combination
Your soul can pass the greatest growth
During your human life
From a adjusted adjustment
Of your Being on the Soul
So that there will be a connection from this balance
Between your transcending dimension consciousness
Your soul, and your current, earthly body

Do not go into oblivion with yourself
Make the connection between your being
The essence of your Being
To achieve the greatest soul evolvement
Within the current earthly life setting
Do know, dear children, that the soul wants to evolve
That is the task that we have given to your soul
As soon as you start to live from your heart, it knows the way
Where your soul path leads
However, without a balance between your body and soul
This road is hardly passable

The soul needs your earthly body
To be able to carry out what it wants
To be able to walk the predestined path
To be able to evolve further
To be able to achieve a higher soul status
Seen in the Light and Love
So it’s essential
That you listen to your heart
Wherefore you can commit to your specific life path
Connect with your heart
So that your soul and physical body are in balance

From the connection with yourself
With a loving, open heart
You can face all the opportunities, possibilities and coincidences
What are destined for you
Stay open minded and meander
With your specific, unique lifestyle
See your true core, your intuition
As a guide to use and look
Where your soul ultimately brings you
Release all your insecurities and hand over
Your fears to us. We will help you
Paving your path as much as possible

This does not alter the fact that you make your own choices
You are responsible for your life yourself
Finally, YOU determine where you are going, not we
Within the framework of your soul plan
We will do everything to accommodate you
But unfortunately we can’t do everything. A lot
We know a lot, but unfortunately not everything
So do not expect too much from us
We do our best, just like you
But we can only assist and support you
Accompany your chosen path in line with the soul
However, you do the implementation. Not us. You carry it out

Try to make your life choices in consciousness
In accordance with that of your soul
Because that is the feed for your soul
To settle during this life
To evolve so that it can make a leap
On the ladder of Love and Light
In our dimension, which is so closely interwoven
With yours. We are therefore never far away
You can always ask for help. We are very happy to help!
But be clear in your request for help
Because then we can respond more focused
The more effect this will have in your life

In the light of the unique being that you are
You can ask yourself whether your current path suits you
Feel in your deepest source of your Being
Whether you continue this for so much longer
Ask yourself the pressing question am I full of joy?
Do I do what my heart tells me?
If your answer is negative then you can ask yourself
What do I want to do with all my soul and bliss?
What will make me happy?
Because, dear children, that is the essence of life
That you do what your heart is full of
Not because you have to be forced
Or because your level of existence is higher
But because, from your deepest inner knowing, you want that
Do what your heart tells you …

Love, Irmgard


CONNECT MET JOUW ZIEL

Eigenlijk zijn jullie allemaal eenzame zielen
Je wordt alleen geboren en je gaat alleen
De tijd er tussenin kan, voor velen van jullie
Eveneens een eenzaam iets zijn
Alle lessen die je ziel tijdens dit leven moet leren
Doorsta je alleen. Als individueel proces
Jouw spirituele zielsontwikkeling verloopt solo
In wezen zijn we dus, in beschouwing genomen
Allemaal diep van binnen moederziel alleen
De kern is een uniciteit op zich zelf
Een op zich zelf staand iets
Los van je aardse aanpassing

De kunst is, lieve kinderen, om de balans
Binnen in jezelf te vinden
Dat je ziel in evenwicht is met je aanpassing
Vanuit deze ideale combinatie
Kan jouw ziel de grootste groei tijdens
Jouw mensenleven doormaken
Vanuit een aangepaste aanpassing
Van jou Zijn op de Ziel
Zodat er vanuit deze balans verbinding ontstaat
Tussen jouw dimensie overstijgend bewustzijn
Jouw ziel, en jouw huidige, aardse lichaam

Ga niet in vergetelheid met jezelf
Maak de connectie tussen jouw wezen
De essentie van je Zijn
Om de grootste zielsontwikkeling te bereiken
Binnen de huidige aardse levenssetting
Weet wel lieve kinderen, dat de ziel wil evolueren
Dat is de taak die wij aan jouw ziel hebben meegegeven
Zodra je vanuit je hart gaat leven, weet deze de weg
Waarheen jouw zielspad leidt
Echter zonder een balans tussen jouw lichaam en ziel
Is deze weg nauwelijks begaanbaar

De ziel heeft jouw aardse lichaam nodig
Om te kunnen neerzetten wat deze wil
Het voorbestemde pad te kunnen lopen
Zich verder te kunnen ontwikkelen
Om een hogere zielenstatus
In het Licht en Liefde gezien te kunnen behalen
Dus het is van essentieel belang
Dat je luistert naar je hart
Zodat je jouw specifieke levensweg kan begaan
Maak verbinding met je hart
Zodat jouw ziel en fysieke lichaam in balans zijn

Vanuit de verbinding met jezelf
Met een liefdevol, opengesteld hart
Kan jij alle kansen, mogelijkheden en toevallen
Tegemoet zien, die voor je bestemd zijn
Blijf open minded en meander mee
Met jouw specifieke, unieke levenswandel
Zie jouw waarachtige kern, jouw intuïtie
Als leidraad te gebruiken en kijk
Waarheen jouw ziel jou uiteindelijk brengt
Laat al je onzekerheden los en draag je
Angsten over aan ons. Wij zullen je helpen
Jouw pad zoveel mogelijk te effenen

Dit neemt niet weg dat jij jouw eigen keuzes maakt
Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw leven
Tenslotte bepaal JIJ waarheen je gaat, niet wij
Binnen de kaders van jouw zielsplan
Zullen we alles eraan doen om je tegemoet te komen
Maar wij kunnen helaas niet alles. Wel veel
Wij weten veel maar jammer genoeg niet alles
Dus verwacht niet teveel van ons
Wij doen ons uiterste best, net als jij
Maar wij kunnen je enkel bijstaan en ondersteunen
Begeleiden bij jou gekozen weg in lijn met de ziel
Echter jij doet de uitvoering. Niet wij. Jij zet het neer

Tracht in bewustzijn je levenskeuzes te maken
In overeenstemming met die van jouw soul
Want dat is de voedingsboden voor jouw ziel
Om zich tijdens dit leven te vereffenen
Te ontwikkelen zodat deze een sprong kan maken
Op de ladder van Liefde en Licht
In onze dimensie, die zo nauw verweven is
Met die van jullie. Wij zijn dus nooit ver weg
Je kan ons altijd om hulp vragen. Wij helpen heel graag!
Maar ben wel duidelijk in je hulpvraag
Want dan kunnen wij er gerichter op reageren
Des te meer effect dit in jouw leven zal sorteren

In het licht van het unieke wezen wat je bent
Kan je jezelf afvragen of je huidige weg wel bij je past
Voel eens tot in je diepste bron van je Zijn
Of je dit nog wel zoveel langer volhoudt
Stel jezelf de prangende vraag ben ik vol vreugde?
Doe ik wat mijn hart me ingeeft?
Is je antwoord ontkennend dan kan je jezelf afvragen
Wat wil ik met heel mijn ziel en zaligheid doen?
Waar word ik nu zielsgelukkig van?
Want, lieve kinderen, dat is de essentie van het leven
Dat jíj datgene doet waar je hart bij ligt
Niet omdat je moet, gedwongen wordt
Of omdat je bestaanszekerheid hoger is
Maar omdat jij, vanuit jouw diepste innerlijke weten, dat wil
Doe wat je hart jullie ingeeft…

Liefs, Irmgard

 

YOU MIGHT LIKE THIS TOO!