LIGHTWORKER


In wezen hebben we allemaal een mediamieke aanleg die zich in de basis vertaalt naar de intuïtie en (hoog) sensitiviteit. Zoals de intuïtie, als ‘the voice‘ van het hart en ziel, tot je spreekt, kan ook het universum, middels de intuïtie, met je in contact treden. Dat is zo mooi! In de stilte van jezelf kan je zo alle antwoorden vinden. Jouw waarheid. De universele waarheid.

Twijfel je of je al dan niet een werker in het licht bent? Ik kan je hierbij begeleiden! Handvaten en tools bieden. Middels mijn publicaties. Omdat ik het proces zelf heb mogen ervaren en weet hoe levensveranderend dit kan zijn. Het kan namelijk een (emotionele) rollercoaster van jewelste zijn! 

Wat is een werker in het licht?

Een werker in het licht is iemand die liefde, licht & inzicht in onze aardse dimensie verspreidt. Je hebt een onverklaarbaar verlangen anderen te helpen. Zie het als een roeping! Je ‘werkt’ dan als het ware voor het universum. Jouw leven staat met name gedeeltelijk of geheel in het teken van dienstbaarheid. Voor de ander! Met als doel de liefde en het licht, die jij in jouw prachtige ziel hebt, te verspreiden. Dat je ‘bloemen van liefde’ zaait zodat anderen ze kunnen oogsten. Jouw innerlijke bloem (ziel) straalt dan dusdanig dat anderen, in het schijnsel van dit zonnelicht en jouw liefde, zich kunnen ‘laven’. Om anderen te ‘raken’. In hun prachtige ziel. Liefde en licht zijn namelijk als voeding voor de ziel. Zodat de ziel zich kan doen leven. HAPPY ZIJN! Kan ‘bloomen’! Groeien. Daar mag het heen. Dat is wat ze willen, dat is wat ze wensen! Altijd & overal. In het hier & nu. Universeel gezien is dat het allergrootste haalbare: evolutie van zielen. Stoffelijke, aardse zielen doch ook evolutie van onstoffelijke zielen (zielen in the Spirit World en andere dimensies).

Een werker in het licht kan op vele vlakken werkzaam zijn! Mijn ‘missie’ bestaat uit mensen de essentie van zichzelf te laten inzien (en te leven), proberen anderen hun hart te laten openen (en het ego, met zijn vervelende emoties zoals angst, verdriet of pijn, te laten voor wat het is) en mensen te bewegen hun zielen te doen leven. Immers als het hart geopend is, als zetel van de ziel, is de ziel toegankelijk! Mensen te wegen hun zielspad te gaan lopen. Zodat het hoogst haalbare zielenpotentieel geleefd kan worden. Jouw Goddelijke gift: je unieke talent. De uniciteit van de ziel. En hoe! Talenten & kwaliteiten worden dan ingezet voor het grotere geheel. Als universeel doel. Voor The Greater Good. De persoonlijkheid van iemand schaart zich dan achter de ziel en dient deze. Is uitgelijnd met jouw ziel. Práchtig!

Zodat er in de toekomst een transformatie van onze dimensie kan plaatsvinden naar de vijfde dimensie. De bedoeling van deze transitie is dat onze dimensie mede gestoeld zal zijn op de twee pijlers van the universe, te weten liefde en licht. Dat we vanuit onze harten en zielen gaan leven, we middels de intuïtie (als stem van het hart en de ziel) en telepathie gaan communiceren. Woorden zullen dan overbodig zijn en de universele taal is de taal van de LIEFDE. Hoe mooi is dat?!?

De energetische shift is alreeds voelbaar! Velen onder ons zijn steeds meer op zoek naar verdieping in hun levens en gaan soul searchen. Zijn zoekende naar het doel van hun bestaan, vragen zich af wat hun dromen zijn en stellen zich de vraag:


Ben jij een werker in het licht?

We werken in feite allemaal in het licht! We zijn allemaal uit sterrenstof ontsproten en bezitten een soul met love & light. Gevoed door AL wat is. Zodra jouw ziel tijdens je aardse leventje verder evolueert, leef je meer als een lichtwerker. Sommigen hebben, van nature, wat gewoonweg iets meer licht & liefde in hun ziel zitten maar over het algemeen wil iedereen liefde geven, delen en strooien. Een licht(baken) voor anderen zijn. Bereik je een groter aantal mensen dan is het wellicht de bedoeling je talent aan te wenden voor een groter geheel. Dat is niet wat je even ‘aanleert’ of aan komt waaien. Daar ligt een blauwdruk van de ziel en een zielencontract vanuit the universe aan vooraf. Kortom, dan word je geboren, als belichaamde ziel, met een missie in het licht. In de aardse stof gezet! Dit heeft niets met uitverkoren zijn te maken! We hebben allemaal een aardse taak en dit is dan mogelijk de jouwe! Mocht je een werker in het licht zijn dan is daar niets verhevens aan. Je op één of andere manier verheven, beter of meer voelen of jezelf boven anderen plaatsen, strookt totaal niet met het lichtwerker zijn! No way! Want dan viert je ego de boventoon en dat is totaal niet ‘werker in het licht-achtig’!

Als werker in het licht beschik je over een aantal kenmerken:

 • Je bent hoogsensitief en/of hebt aanleg voor paranormale zaken. Je raakt snel overweldigd door indrukken, situaties en/of prikkels. Je trekt je, ter bescherming, liefst terug in je eigen veilige wereldje, jouw comfortzone, om alle levenshectiek te vermijden. Je voelt je snel onveilig en angstig. Bent dromerig en zachtaardig.
 • Menselijke eigenschappen zoals haat, jaloezie en macht misbruik zijn jou vreemd. Je hebt een afkeer van negativiteit, geweld, onderdrukking, en streeft zoveel mogelijk naar harmonie in jouw leven. Je hebt een antipathie tegen autoriteit. Jakkie, ja!
 • Je voelt je van jongs af aan alleen. Je bent een buitenbeentje. Dat rare gansje. Je hebt zoals gezegd, terug trek gedrag. Je hebt veel behoefte aan alleen zijn. Eenzaamheid. Je voelt je buitengesloten. Je vindt je eigen pad.
 • Jouw intuïtie is zeer sterk ontwikkeld / je bent paranormaal. Het is de richtingwijzer in jouw bestaan. Je leeft vanuit het hart (en ziel) en laat je leven niet ‘domineren’ en leiden door het ego, het verstand (mind).
 • Je hebt meer verbinding met de andere dimensie dan het aardse bestaan. Je hebt vaak het idee van ‘ik wil hier helemaal niet zijn’. Je wilt je eigenlijk niet verbinden met aardse zaken en voelt je hierdoor (vaak) erg alleen.
 • Graag help je mensen (op weg). Je geeft om anderen. Bent hulpvaardig en empathisch.
  Je hebt een voorliefde voor spirituele zaken. De huidige wereld is onbegrijpelijk en niet inzichtelijk. Je ziet jezelf als onderdeel van een groter geheel. Je ontwikkelt je graag op spiritueel gebied verder.
 • Tot het moment dat je hart geopend werd, heb je een moeilijk leven achter de rug. Intense innerlijke processen doorlopen. Met vele pijnlijke ervaringen en/of momenten. Veel door het leven gespiegeld gekregen en doordat je genoodzaakt bent door in reflectie naar jezelf te kijken, heb je de essentie van wie jij werkelijk bent ontdekt. Ingezien. In alle heftigheid. Niettemin zijn al deze ervaringen nodig geweest zodat jij anderen hiermee kan dienen.
 • Je bent op een hogere trilling gekomen. Dat voel je. Dat weet je. Oude pijnstukken op de ziel, veelal uit vorige levens, zijn (veelal) opgeschoond en geheald. Er is nogal wat bij je ‘los getrild’ om zo op een hogere frequentie te kunnen resoneren. Waardoor je meer één bent met het Licht en Liefde van de andere dimensie. Dat alles in het teken van de dienstbaarheid waarover ik het eerder had.
 • Je hebt niets met tijd en/of geld. Het is dat het aards gerelateerd is. En dat je moet leven… Universeel gezien bestaat er niet zoiets als tijd.
 • Je hebt geen (groot) ego!

Als werker in het licht ben je een bron van liefde. Je wil vrede, geluk & happiness voor iedereen! Je wenst eenieder al het goede toe. Door jouw innerlijke zon(-nestraal) en Liefde worden mensen geïnspireerd hun ware zelf te ontdekken en hun leven middels hun geopend hart te leven. Door de intuïtie. Hoe mooi is dat? Prachtig toch!!! Vergeet niet dat er werkers in het licht op alle mogelijke vlakken actief zijn.

Liefs, Irmgard❤️In essence, we all have a mediumistic tendency that translates fundamentally into intuition and (high) sensitivity. As the intuition, as the voice of the heart and soul, speaks to you, the universe can also contact you through intuition. That is so beautiful! In the stillness of yourself you can find all the answers. Your truth. The universal truth.

Do you doubt whether or not you are a worker into the light? I can guide you here! Provide handles and tools. Through my publications. Because I have been able to experience the process myself and know how life-changing this can be. It can be an (emotional) roller coaster!

What is a worker into the light?

A worker into the light is someone who spreads love, light & insight into our earthly dimension. You have an inexplicable desire to help others. Think of it as a calling! You ‘work’ as it were for the universe. Your life life is mainly partly or entirely dedicated to service. For the other! With the aim of spreading the love and light that you have in your beautiful soul. That you sow “flowers of love” so that others can harvest them. Your inner flower (soul) then radiates so much that others, in the light of this sunlight and your love, can ‘cherish’. To ‘touch’ others. In their beautiful soul. Love and light are in fact as food for the soul. So that the soul can make itself alive. BE HAPPY! Can ‘bloom’! To grow. There you can go. That’s what they want, that’s what they desire! Always & everywhere. In the here & now. Universally, that is the greatest possible achievement: evolution of souls. Material, earthly souls but also evolution of immaterial souls (souls in the Sprit World and other dimensions).

A worker into the light can work on many levels! My ‘mission’ consists of allowing people to see (and live) the essence of themselves, trying to open their hearts (and leaving the ego, with its unpleasant emotions such as fear, grief or pain, for what it is) and to move people to make living their souls. After all, when the heart is opened, as the seat of the soul, the soul is accessible! To start moving people to walk their soul path. So that the highest attainable soul potential can be lived. The divine gift: your unique gift! The uniqueness of the soul. And how! Talents & qualities are then used for the larger whole. As an universal goal. For The Greater Good.The personality of someone then ranks behind the soul and serves it. Is aligned with your soul. Magnificent!

Wherefore in the future a transformation of our dimension can take place to the fourth dimension. The purpose of this transition is that our dimension will be based on the two pillars of the universe, namely love and light. That we start to live from our hearts and souls, we start communicating through intuition (as voice of the heart and the soul) and telepathy. Words will then be superfluous and the universal language is the language of LOVE. How beautiful is that?!?

The energetic shift is already tangible! Many of us are increasingly looking for deepening their lives and start soulsearching. Trying to find the purpose of their existence, wonder what their dreams are and ask themselves the question:


Are you a worker into the light?

In fact, we are all workers into the light! We have all sprouted from stardust and possess a soul with love & light. Are sourced by All what is. As soon as your soul evolves during your earthly life, you live more like a lightworker. Some have, by nature, just a little more light & love in their soul but in general everyone wants to give love, share love and spread love. To be a light (beacon) for others. If you reach a larger number of people, it is probably the intention to use your talent for a larger whole. That is not what you ‘learn’ or approach. This is preceded by a blueprint of the soul and a soul contract from the univere. In short, you will be born, as an embodied soul, with a mission into the light. Set in the earthly dust! This has nothing to do with being chosen! We all have an earthly task and this may be yours! If you are a worker in the light, then there is nothing out of the ordinary. To be exalted in some way or other, to feel better or more, or to place oneself above others, is totally incompatible with being a lightworker! No way! Because then your ego prevails and that is totally not ‘light worker-like’!!!

As a worker into the light you have a number of characteristics:

 • You are highly sensitive and / or have a predisposition to paranormal matters. You get overwhelmed quickly by impressions, situations and / or stimuli. For protection, you prefer to go back to your own safe world, your comfort zone, to avoid all life-sanctics. You quickly feel unsafe and anxious. You’re dreamy and gentle.
 • Human characteristics such as hatred, jealousy and power abuse are strange to you. You have an aversion to negativity, violence, oppression, and strive as much as possible for harmony in your life. You have an antipathy against authority. O, yes!
 • You feel alone from childhood. You are an outsider. That weird gosling. The ‘odd duck’. You have, as said, retreat behavior. You have a great need for being alone. Loneliness. You feel excluded. You will find your own path.
 • Your intuition is very strongly developed / you are mediamic. It is the purpose of your existence. You live by the heart (and soul) and do not let your life ‘dominate’ and lead by the ego, the mind.
 • You have more connection with the other dimension than the earthly existence. You often have the idea of ​​’I don’t want to be here at all’. You do not really want to connect with earthly things and you feel (often) very alone because of this.
 • You are happy to help people (on their path). You care about others. Are helpful and empathetic.
  You have a preference for spiritual matters. The current world is incomprehensible and not transparent. You see yourself as part of a larger whole. You would like to develop further in the spiritual field.
 • Until the moment your heart was opened, you have had a difficult life. Faced intense inner processes. With many painful experiences and/or moments. So much mirrored by life and because you are forced to look at yourself in reflection, you have discovered the essence of who you really are. Faced it. In all the vehemence. Nevertheless, all these experiences have been necessary so that you can serve others with this.
 • You have come to a higher vibration. You feel that. You know that. Old pains on the soul, mostly from previous lives, have been (often) cleaned up and healed. There is quite a lot ‘vibrated away’ to resonate at a higher frequency. Making you more one with the Light and Love of the other dimension. All that in the sign of the service that I had before.
 • You have nothing with time and / or money. It is that it is so earthly related. As time does, universally seen, not excist. And that you have to live…
 • You do not have (a big) ego!
 • As a worker in the light you are a source of Love. You want peace, happiness and happiness for everyone! You wish everyone all the good. Through your inner sun (-rays) and Love people are inspired to discover their true self and to live their lives through their open heart. By their intuition.

How beautiful is that? Beautiful right!!! Do not forget that workers in the light are active in all possible areas.

Love, Irmgard❤️


YOU ARE MADE
OF STARDUST
TO SHINE & TO LOVE!!!