SPIRITUAL COACHING

Edit


Ik houd ervan mensen te helpen. Mensen te inspireren & te motiveren. Dat maakt me HAPPY! Anderen zijn mijn drijfveer en daarom help ik graag mensen, wil ze bij hun proces begeleiden en coachen.


Stapje voor stapje, in volledige overgave, proberen we jouw unieke pad van de ziel helder te krijgen. De essentie van je Zijn te vinden. Wie ben jij? Wat zijn je unieke kwaliteiten en capaciteiten? Samen kijken we wat jouw talenten zijn en wat jij aan ‘het grotere geheel’ (de samenleving), met jouw unieke ziel, zou kunnen bijdragen. Zodat jij een pad loopt wat in overeenstemming is met jouw wezen, je ziel. Dat jij als mens het leven leidt of gaat leiden wat voor jou bedoeld is. Jouw unieke weg bewandeld. Kortom, het pad van je soul (meer) gaat volgen. Krachtens de blauwdruk van de ziel. Waarin de kaders van jouw leven zijn uitgestippeld. De universele imprint van je ziel die je bij de geboorte hebt meegekregen. Een pad wat je uiteindelijk vele malen gelukkiger of happy zal maken.

Niet de bestemming is relevant in het leven maar het pad wat je loopt. Wat zou het fijn zijn als jij een levensvervulling hebt, een levensweg mag lopen die meer uitgelijnd is met je hart en ziel! En dat jij als menselijke ziel, met jouw liefdevolle inborst, meer uitgelijnd bent met jouw persoonlijkheid. Waarbij jij als uniek wezen het hoogste potentieel van je ziel kan en mag leven. Your uniqueness! Dat is toch prachtig! Met als doel dat jij een gelukkiger mens bent! Zodat jij de sprankel in jouw hart die jou gaande houdt, die jou motiveert en innerlijk doet leven, (weer) VOELT!!! Wake-up, je bent wellicht lang genoeg al ‘slaapwandelend’ door het leven gegaan! Of je hebt jezelf door de dagelijkse rat race die leven heet mee laten voeren…

Samen kijken we,  in alle eerlijkheid en openheid, naar jouw processen. Om je (meer) inzichten te geven in jouw leven, talenten, dromen en unieke pad. Meer verdieping te geven in het hoe en waarom jouw levensweg tot dusver zo is gelopen. Met pijn, verdriet en minder leuke ervaringen. Maar dit zijn ook leermomenten, naast de happy moments, voor onze ziel, zeker achteraf bezien, die het bewustzijn vergroot en de ziel laat evolueren. Waarbij je als mens(-enziel) groeit en vaak meer in je kracht komt te staan.

Want… in de essentie van jezelf vind je jouw authenticiteit. Jouw ware zelf. The truthful you. Zoals jij als mens bedoeld bent…

SPIRITUELE COACHING bestaat uit 3x sessie van een uur.I love to help people. To inspire people & to motivate them. This makes me HAPPY! Others are my motivation and that’s why I like to help people, wants to guide and coach them in their process.

Step by step, in complete surrender, we try to clarify your unique path of the soul. Find the essence of your being. Who are you? What are your unique qualities and abilities? Together we try to find out what your special gifts are and what you could contribute to ‘the greater good’ (society), with your unique soul. So that you walk a path that is in accordance with your being, your soul. That you as a person live a life or will live a life that is meant for you. To follow (more) the unique path of your soul. By the blueprint of the soul. Where the frameworks of your life are mapped out. The universal imprint of your soul that you received at birth. A path that will ultimately make you happy or many times happier.

Not the destination is relevant in life but the path you walk. What would it be nice if you have a life fulfillment, a life course that is more aligned with your heart and soul! And that you as a human soul, with your loving nature and the sparkle, are more aligned with your personality. Where you as a unique being can and might live the highest potential of your soul. Your uniqueness! That is really beautiful! With the purpose that you are a happier person! So that you are able to FEEL (again) the sparkle in your heart that keeps you going, what motivates you and makes you feel alive!!! Wake-up, you may have sleepwalked long enough through life! Or you have let yourself be flown by the daily rat race called life …

Together we look at you and processes, clearly and in openness, to give you (more) insights into your life, your talents, dreams and unique soul path. To give you clarity why your life has been like this until so far. Perhaps with pain, sadness and less pleasant experiences. But these are also moments of learning, besides the happy moments, for our soul, retrospectively seen, that increase consciousness and let the soul evolve. You will grow as a human being (soul) and will become often more powerful.

Because … in the essence of yourself you find your authenticity. Your true self. The truthful you. As you are meant to be …

SPIRITUAL COACHING consists of 3x session of one hour.