MEDIUM CONSULT


Als medium ben je een schakel, ‘the messenger’ tussen de aardse dimensie en de dimensie van liefde en licht. De zielenwereld oftewel de geestenwereld. Omdat we met (energetische) zielen te maken hebben, spreek ik zelf liever over zielenwereld. Met de andere dimensie is communicatie mogelijk. Van ziel tot ziel. Omdat onze zielen na onze dood verder gaan. Het ‘leven’ houdt namelijk niet op! No way! De essentie van wie je bent, jouw bewustzijn genaamd ‘de ziel’, leeft in deze prachtige dimensie verder. Deze prachtige, liefdevolle ‘wereld’ resoneert naast en in onze aardse dimensie. Er is geen ‘boven’. De dimensies zijn nauw verweven en gaan in elkaar op. Communicatie van een overleden dierbare (de onstoffelijke ziel) kan via een medium naar de aardse ontvanger (de stoffelijke ziel) plaatsvinden.

Het leuke van een consult is dat je nooit weet wie er vanuit de zielenwereld ‘aanschuift’. Op bezoek komt. Dat kan een overleden familielid zijn tot een verre studievriend toe die je slechts in het voorbijgaan gedag zei. Welkom in de ontelbare wondere wereld van het universum! Het is, kortom, van belang dat je een open mind houdt!

Hetgeen ik vanuit Liefde aan de ontvanger (degene die op consult komt) mag meegeven, is vaak een liefdevolle boodschap, een liefdevol steuntje in de rug of iemand wil even, vanuit the zielenwereld, van zich laten ‘horen’ dat het goed gaat. Al met al de ziel komt speciaal voor jou om een boodschap te geven. In liefde, uit liefde en voor de liefde.


LOVE

IS

ALL THERE IS!!!


As a medium you are a link, ‘the messenger’ between the earthly dimension and the dimension of love and light. The soul world or the spirit world. Because we are dealing with (energetic) souls, I prefer to talk about soul world. Communication with the other dimension is possible . From soul to soul. Because our souls continue after our death. ‘Life’ doesn’t stop! No way! The essence of who you are, your consciousness called ‘the soul’, lives on in this beautiful dimension. This beautiful, loving ‘world’ resonates alongside and in our earthly dimension. There is no ‘up’. The dimensions are closely intertwined and merge. Communication from a deceased loved one (the immaterial soul) can take place via a medium to the earthly receiver (the physical soul).

The nice thing about a consultation is that you never know who is ‘seated’ from the soul world. Come to visit. That may be a deceased relative to a distant student friend who said goodbye to you in passing. Welcome to the countless wonderful world of the universe! Therefore it is important that you keep an open mind!

What I can give in love to the recipient (the person who comes to consult) is often a loving message, a loving support or someone, from the soulworld, wants to make you sure that things are going well. All toghther the soul comes especially for you to give a message. In love, out of love and for the love.