INFO


De kosten voor een MEDIUM CONSULT (reading) bedragen E 25 per 30 minuten.

Bij de afspraak graag de gewenste tijd (maximaal 1,5 uur) opgeven.


De kosten voor SPIRITUELE COACHING bedragen 3x E 50 per 60 minuten.

Drie sessies (in overleg in te plannen) van een uur.


De kosten voor LICHTWERKER COACHING bedragen E 25 per 30 minuten.

In overleg kan de lengte van een consult bepaald worden (per sessie maximaal 1,5 uur).


Consult per email (500 woorden): E 25.


ALLE consulten kunnen direct (persoonlijk contact) of via EMAIl, MESSENGER, TELEFONISCH of via SKYPE geboekt worden!


Even voor de duidelijkheid:

 • Voor een reading op locatie komen er nog reiskosten bij van E 0,25 per gereden kilometer.
 • Readings per email, Messenger, telefonisch of via Skype dienen vooraf op mijn bankrekening betaald te worden. De readings worden, uiteraard met jou toestemming, opgenomen. Na een reading zend ik je via OneDive of via We Transfer de opname toe.
 • Maximaal 1 dag voor een reading, via email, Messenger, telefonische reading of via Skype, dient het te betalen bedrag, op betreffende bankrekening, bijgeschreven te zijn.
 • Readings in mijn Happy Soul Home of op een afgesproken locatie kunnen achteraf, contant, voldaan worden (dus geen overschrijving via een bank App).
 • Readings die binnen 24 uur voor een afspraak worden afgezegd, kunnen helaas niet worden terug betaald. Dit is namelijk -speciaal voor jou- gereserveerde tijd. Wel kan er eenmalig een andere afspraak ingepland worden.
 • Het contact met de zielenwereld komt tot stand met intentie en afstemming (intuning). Ik kan enkel contact maken als ik me comfortabel voel. Ik behoud me het recht voor om -als de afstemming, het contact met het zielenrijk, binnen de eerste 10 minuten van de reading niet goed tot stand komt- te annuleren. Je zal dan natuurlijk het betaalde bedrag terug ontvangen.
 • De woorden die ik mag ontvangen en aan jou mag geven zijn woorden van liefde. Niettemin kan het voorkomen dat een reading, consult of coaching een dusdanige impact heeft op jou en navolgend je leven, dat ik hierbij duidelijk wil aangeven (en dat is de juriste in mij met een afgeronde rechten opleiding) dat ik geenszins aansprakelijk gesteld kan worden voor wat voor gevolgen dan ook voortkomend uit een reading, consult of coaching(-traject). Bij het doorgaan van de (eerste) reading, consult of coachingsafspraak ga je stilzwijgend akkoord met deze voorwaarden zoals hierbij zijn vermeld. Voor welke communicatievorm er ook gekozen wordt…

 MAKE THE WORLD

MORE BEAUTIFUL

START FROM WITHIN!!!The costs for a MEDIUM CONSULT (reading) are E 25 per 30 minutes.
Please indicate the desired time (maximum 1.5 hours) during the appointment.

The costs for SPIRITUAL COACHING are 3x E 50 per 60 minutes.

Three sessions (to be scheduled in consultation) of one hour

The costs for LIGHT WORKER COACHING are E 25 per 30 minutes.

In consultation, the length of a consultation can be determined (maximum each session 1.5 hours).


Email consult of 500 words: E 25.ALL consults can be booked directly (direct personal contact) or by EMAIL, MESSENGER, TELEPHONE or VIA SKYPE!


Conditions:

 • For a reading on location there are still travel costs of E 0.25 per kilometer.
 • Readings per Messenger, telephone or via Skype must be paid in advance to my bank account.
 • The readings will be recorded. After a reading I send you the recording via OneDrive or We Transfer.
 •  At least 24 hours for a reading, by Messenger, telephone reading, by mail or by Skype, the amount has to be credited on my bank account.
 • Readings in my Happy Soul Home or at an agreed location can be paid afterwards, in cash, (no transfer via a bank APP).
 • Readings that are canceled within 24 hours before the appointment will not be credited. However, a different appointment can be once scheduled.
 • Contact with the Spirit World works with intention and attunement. I can only make contact when I feel comfortable. I reserve the right to cancel the reading if the attunement, the contact with the Spirit realm, within the first 10 minutes of the private sitting don’t feels right to me. You will of course receive your payment back.
 • The words I may receive and may give you, are words of love. Nevertheless it can be possible that a reading has such an impact on you and subsequently your life, that I may still say (and that is the lawyer in me with a completed law degree) that I can not be held responsible for any subsequently consequences of a reading (private sitting), consultation or coaching (process). When you continue the (first) reading (private sitting), consultation or coaching appointment, you implicity agree with all the conditions as stated here. Whatever the form of communication…