PRIVACY POLICY


MY HAPPY SOUL / SPIRIT ART

PRIVACY POLICY


Als jij iets in de MY HAPPY SOUL / SPIRIT ART webshop bestelt, dan heeft MY HAPPY SOUL bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Hiervoor verzamelt MY HAPPY SOUL je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met MY HAPPY SOUL hebt gesloten. MY HAPPY SOUL / SPIRIT ART bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op grond van de wet moeten de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaard worden. MY HAPPY SOUL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Mr. IJJM Daanen
Irmgard Daanen

https://www.myhappysoul.nl

Email: myhappysoul-soulwriter@hotmail.com

Tel. +31 611098755


Delen van persoonsgegevens met derden

MY HAPPY SOUL / SPIRIT ART verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies of vergelijkbare technieken

MY HAPPY SOUL / SPIRIT ART gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MY HAPPY SOUL / SPIRIT ART en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij MY HAPPY SOUL een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: myhappysoul-soulwriter@hotmail.com.


Hoe MY HAPPY SOUL  jouw persoonsgegevens beveiligd

 MY HAPPY SOUL / SPIRIT ART neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van ongeoorloofd gebruik, neem dan contact op met MY HAPPY SOUL of via myhappysoul-soulwriter@hotmail.com. MY HAPPY SOUL / SPIRIT ART heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: derden hebben geen inzage in jouw verstrekte gegevens en MY HAPPY SOUL verstuurt jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk (TLS (voorheen SSL)).

MY HAPPY SOUL

Irmgard Daanen