INSPIRATIONS

Vertrouwen, moed en durf – Trust, courage and guts


Jouw innerlijk waarheid
Is altijd jouw innerlijk weten
Jouw universele leidraad
Om je leven vorm te geven
Op de manier
Zoals wij het willen
Zoals wij het voorzien

Waarom twijfel je zo?
Al die twijfels zijn toch nergens goed voor?
Waarom durf je niet
Op jouw intuïtief weten te vertrouwen?
En is daar altijd weer
Dat stemmetje, de mind
Die zegt, nee dat heb je verkeerd
Dat mag of moet je anders zien

Je haalt met de mind
Je eigen vertrouwen onderuit
Dit brengt je uit balans
Waarom zou je dat doen?
Terwijl je goed weet
Dat je eerste ingeving
De juiste is. Altijd! Vanuit gevoel
Want gevoel is weten. Intuïtie is leven!

Breng jezelf in balans
Door in volledige overgave
Af te (durven) gaan
Op jouw intuïtieve ingevingen
Geef jezelf kracht en moed
Om jouw waarheid te leven
Haal de mind van je paadje af
Het brengt je alleen (verder) uit balans!

Hervind je power om te Zijn wie je bent
Vanuit gevoel en intuïtie geleefd
Omdat dat de bron is waaruit je mag putten
Eindeloos lang omdat dit universeel weten is
Haal de twijfels eraf!
Leef je gevoel! Put kracht hieruit!
Durf je levenspad van de ziel
Te lopen op de manier die bij jou past

Bij de essentie van wie jij bent
Zodra jij namelijk jezelf leeft
Conform je zielenwens
Dan sta je stevig, krachtig en gebalanceerd
Ben je alle twijfels voorbij
Krijg je moed, durf en lef
Om alles aan te gaan wat er op je pad komt
Want jij bent jij! Je durft je intuïtie te volgen
Je bent krachtiger en sterker dan ooit!!!

Irmgard


TRUST, COURAGE AND GUTS

Your inner truth
Is always your inner knowing
Your universal guide
To shape your life
In the way
As we want it
As we foresee

Why do you doubt that?
All those doubts aren’t good for anything?
Why don’t you dare
To trust your intuitive knowings?
And there is always again
That voice, the mind
That says, no, you are wrong
You can or should see that differently

You undermine with the mind
Your own confidence
This brings you out of balance
Why would you do that?
While you know well
That your first inspiration
Is the right one. Always! From feeling
Because feeling is knowing. Intuition is life!

Bring yourself into balance
By in complete surrender
To (dare to) rely
On your intuitive promptings
Give yourself strength and courage
To live your truth
Take the mind off your path
It only brings you (further) out of balance!

Rediscover your power to be who you are
Lived by feeling and intuition
Because that is the source from which you may draw
Endlessly long because this is universal knowledge
Remove the doubts!
Live your feeling! Get power out of this!
Dare to live your path of the soul
To walk in the way that suits you

By the essence of who you are
As soon as you live yourself
Conform your soul desire
Then you stand strong, powerful and balanced
Are you over all doubts
Get courage, dare and guts
To face everything that comes your way
Because you are you! You dare to follow your intuition
You are more powerful and stronger than ever!!!

Irmgard