INSPIRATIONS

The expectations of life – De verwachtingen van het leven


Today I first channeled with music on the background. With the volume button quite open… I feel that some music enhightens my frequency, especially when it is an ‘upstream’ song. Like I Don’t Want To Go Home of Nick Mulvey. I had to repeat this song at least 8 times before I had finished my channeling.

It felt I tested myself to channel during this beautiful song. Despite of the common subject (follow your dreams!) I just passed this (universal) test.

Oh yes!!! I am proud of myself that the music didn’t distract me but instead of that it enlarged my frequency!!! To a higher attunement to the spirit world. The realm of the energetic (divine) power of the spirits.

Love, Irmgard


THE EXPECTATIONS OF LIFE

What do you expect of life?
What is your goal?
What is your belief?
What do you envision?
By the heart?
By the soul?

Try to reach the ultimate purpose
The purpose of your life
By listening to your truthful self
Isn’t that this truthful, inner self
Keeps on repeating, keeps on saying you
That you are not happy with what you do
On this particular moment?

What is your expectation?
Is this what you have envisioned…???
You as a little girl, as a little boy
Perhaps, seen in time, a long time ago
What has come true? Of these dreams?
Where is the childish dream of your youth?
Did you leave it there or do you carry it still with you?

What is your goal?
Goals have to be set!!!
Chances have to be taken and steps have to be made
Did you already set a step?
Did you even notice a chance?
Or are you so busy running and maintaining your current life?
Dear you, isn’t it time, the moment, to listen to your heart?

What is what you foresee?
Do you foresee only problems, fears and anxieties???
What is so fearful in making dreams come true?
What is so difficult in making changes in your live
To let your soul sparkle, shiver and bloom?
You are the one with fears! Not your heart and soul!!!
They ever know the right way. The straight full path ahead
You just have to follow your leads! Listen carefully to them

What is you belief?
That you are not worthy? Not capable of?
What is wrong with you???
Where are your (childish) dreams???
Of the youthful carrying life (long) ago…
Don’t be so deplorable dumb!!!
We have to say that like that
To be clear to you, to your mind and adaption
Your beliefs are incomprehensive! Misunderstood!

We want you to dig deeper into your dreams
To dig deeper into your heart and soul
To dig deeper in your beliefs. Are they truthful?
Dig deeper into your worthiness
What is you feel what you ‘deserve’ in life?
An unhappy life secured by comfort and unhappiness???
Or a life filled with passion, sparkles and trustfulness???
In your own being, in your capabilities, in yourself!!!

THAT WOULD BE GREAT ISN’T IT???

Raphaël and Zadkiël

Love, Irmgard


Vandaag heb ik voor het eerst gechanneld met muziek op de achtergrond. Met de volumeknop vrij open… Ik heb het gevoel dat sommige muziek mijn frequentie verhoogd, vooral als het een ‘upstream’ nummer is. Zoals “Like I Don’t Want To Go Home van Nick Mulvey. Ik moest dit nummer minstens 8 keer herhalen voordat ik mijn channeling had beëindigd.

Het voelde alsof ik mezelf probeerde te testen door te channelen tijdens dit prachtige liedje. Ondanks het gebruikelijke onderwerp (volg je dromen!) heb ik net deze (universele) test behaald.

Oh ja, ik ben trots op mezelf dat de muziek me niet heeft afgeleid, maar in plaats daarvan dat mijn frequentie is verhoogd!!! Naar een hogere afstemming op de geestenwereld. Het rijk van de energetische (goddelijke) kracht van de spirits.

Liefs, Irmgard


DE VERWACHTINGEN VAN HET LEVEN

Wat verwacht je van het leven?
Wat is jouw doel?
Wat is jouw overtuiging?
Wat stel je je voor?
Door het hart?
Door de ziel?

Probeer het ultieme doel te bereiken
Het doel van je leven
Door naar je eerlijke zelf te luisteren
Is dat niet dat waarachtige innerlijke zelf
Blijft herhalen, blijft maar zeggen
Dat je niet blij bent met wat je doet?
Op dit specifieke moment?

Wat is jouw verwachting?
Is dit wat je hebt voorzien …???
Jij als een klein meisje, als een kleine jongen
Misschien, lang geleden gezien in de tijd
Wat is er uitgekomen? Van deze dromen?
Waar is de kinderdroom van je jeugd?
Heb je het daar laten liggen of draag je het nog steeds bij je?

Wat is jouw doel?
Doelen moeten worden gesteld!!!
Er moeten kansen worden genomen en stappen worden gezet
Heb je al een stap gezet?
Heb je een kans opgemerkt?
Of ben je zo druk bezig met het hollen en onderhouden van je huidige leven?
Lieve jij, is het geen tijd, het moment om naar je hart te luisteren?

Wat voorzie je?
Voorzie je alleen problemen, angsten en zorgen???
Wat is er zo angstig aan het waarmaken van dromen?
Wat is er zo moeilijk om veranderingen in je leven aan te brengen?
Om je ziel te laten schitteren, rillen en bloeien?
Jij bent degene met angsten! Niet je hart en ziel!!!
Ze weten altijd de juiste manier. Het rechte volledige pad voor de boeg
Je hoeft alleen maar je aanwijzingen te volgen! Luister aandachtig naar hen

Wat geloof je?
Dat je het niet waard bent? Niet in staat?
Wat is er mis met jou???
Waar zijn je (kinderlijke) dromen ??
Van het jeugdige dragende leven (lang geleden)…
Wees niet zo onbegrijpelijk dom!!!
Dat moeten we zeggen
Voor jou, je mind en je aanpassing
Je overtuigingen zijn onbegrijpelijk! Verkeerd begrepen!

We willen dat je dieper in je dromen graaft
Om dieper in je hart en ziel te graven
Om dieper in je overtuigingen te graven. Zijn ze waarheidsgetrouw?
Graaf dieper in je waardigheid
Wat voel je wat je ‘verdient’ in het leven?
Een ongelukkig leven verzekerd door troost en verdriet???
Of een leven vol passie, sprankeling en vertrouwen???
In je eigen wezen, in je mogelijkheden, in jezelf!!!

DAT ZOU GEWELDIG ZIJN, IS HET NIET ???

Raphaël en Zadkiël

Liefs, Irmgard