INSPIRATIONS

Make the move! / Zet de stap!


Follow your heart!
Wherever it goes
Wherever it wants to be

Follow your soul!
Wherever it goes
Wherever it wants to be

Follow your gut feeling!
Wherever it wants to go
Wherever it wants to be

It is not about your destination!
It is all about the path you walk on
Wherever it goes, wherever it wants to be

It is all about how you walk your path!
Live your life! How you deal with issues. Life issues
It is never about where you have to go

Take the step and move!
Walk that path. Take the effort
Leave that comfort zone!

Go ahead of a bright shining future!!!
The future of your souls purpose
That is all what matters! Nothing more, nothing less

Surrender to the path. Always!!!
Walk it powerful and full of motivation
Leaded by the heart and your loving soul

Meanwhile, keep the balance
Be fearless! Be aware! Be devoted!
Be as happy as you can. In the here and the now

If you’re unhappy. Stuck in life…
Be prepared to change! Be willing to change!
To leave everything behind to follow your soul

The soul knows your true path!
Unfolded by an open heart
Guided by the intuition. As your ‘travel guide’ in life!

Be prepared! Always. To our interference
We do interfere, universally seen, when your time has ‘expired’
And that your adaption has to align up with your soul

Make the move, take the step to change!
Do what makes you happy! What your soul wants you to do
As all that hidden talents have to be lived. And you too!!!

Irmgard


ZET DE STAP!

Volg je hart!
Waar het ook heen gaat
Waar het ook wil zijn

Volg je ziel!
Waar het ook heen gaat
Waar het ook wil zijn

Volg je intuïtie!
Waar het naartoe wil
Waar het ook wil zijn

Het gaat niet om je bestemming!
Het gaat allemaal om het pad waarop je loopt
Waarheen het ook gaat, waar het ook wil zijn

Het gaat erom hoe je jouw pad bewandelt!
Leef je leven! Hoe je met problemen omgaat. Levensproblemen
Het gaat nooit om waar je heen moet

Zet de stap en beweeg!
Loop dat pad. Doe de moeite
Verlaat die comfortzone!

Ga voor een stralende toekomst!!!
De toekomst van jouw zielsdoel
Dat is alles wat ertoe doet! Niets meer niets minder

Geef je over aan het pad. Altijd!!!
Loop het krachtig en vol motivatie
Geleid door het hart en je liefhebbende ziel

Ondertussen, houd het evenwicht
Wees onverschrokken! Ben bewust! Ben toegewijd!
Wees zo blij als je kunt. In het hier en nu

Als je ongelukkig bent. Vast in het leven …
Ben voorbereid om te veranderen! Wees bereid om te veranderen!
Om alles achter te laten om je ziel te volgen

De ziel kent jouw ware pad!
Uitgevouwen door een open hart
Geleid door de intuïtie. Als jouw ‘reisgids’ in het leven!

Wees voorbereid! Altijd. Op onze bemoeienis
We bemoeien ons, universeel gezien, wanneer je tijd is ‘verlopen’
En dat je aanpassing met je ziel uitgelijnd moet worden

Zet de stap, zet de stap om te veranderen!
Doe wat je gelukkig maakt! Wat je ziel van je verwacht
Omdat al die verborgen talenten geleefd moeten worden. En jij ook!!!

Irmgard