INSPIRATIONS

Love is beautiful! – Liefde is mooi!


In the softly
Gentle touch
Of your inner being
Lays your ‘loveness’
The unbelievable manner
The touch of Love

When love reaches you
It comes closer
We whisper you
The prospective of your
Loving adventure
Into the sweetest part
Of your being, the soul

As souls have to be lived!!!
Soul Love has to be lived!!!
And your loving nature
Has to be evoked in wisdom
Knowledge how to Love
Properly
On an extended basis

You have to accept Love
Your loving nature!
Your gentle sweetness
Your touch of Love
The caring effortless radiance
Of to Love and being Loved
So you have to embrace Love!

You have to embrace Love!!!
As Love embraces you
Softly, gently, respectfully
With an unfolded tenderness
Your soul will be touched
In the here and the now
Universally scheduled
All foreseen. By us

Cherish yourself!
Nourish yourself!
Love has to be lived!
In the evoking truth
In the nearby future
It will reveal itself
In full glory. In full knowing

You have to FEEL!
Feel deeply inside
We insist on feeling
Keep on feeling!
So you will recognize this
By meeting your other part
Into the dust, out the dust
It is for eternity!
You are aware of that

Love is felt by the heart and the soul
You did feel it already
In the deepest layers of your being
You met Love on soul level
And that is a beautiful acquaintance
Meet yourself first
And you can meet others!
In the revelation
You will meet each other (again)

On deeper layers
In another context
That is planned. Universally scheduled
As Love isn’t searched for
You have to be patient
All the time. In great surrender
In dedication and trust
That we arrange the best possible
Match for you!

Meet each other on soul level
Be touched in the soul
Recognize the part
And in the wholeness of your being
You will meet the other
You will meet predestined Love!
Arranged by our ‘LOVE dimension’
Love brokers of the universe
Matchmakers for eternity

You are almost there!
We told you so much!
We explained and explained…
That you can recognize each step
Each movement in your Love process
So you won’t be scared
You won’t ‘run away’
Like a rabbit in the field

We know our ‘sheep’
Never forget that!
You won’t run this time!!!
We promise you that
Hand over your fears to us
Tell your Love that you are scared
That Love makes you shiver
So feelings do!

Never hesitate to see yourself
Never hesitate to show yourself
Be gentle, be touching, be loving
As the other part deserves that too!
Love isn’t scary! Love is beautiful!!!
Repeat that, over and over again
LOVE IS BEAUTIFUL!!!!!!!
Especially when it is arranged by our
Loving matchmaking dimension!

Live! Love! Be loved!

Chamuël & Matchmaking Love birds

Love, IrmgardLIEFDE IS MOOI

In de zachte
Lichte aanraking
Van je innerlijke wezen
Ligt je ‘loveness’
De ongelooflijke gewoonte
De aanraking van Liefde

Wanneer Liefde je bereikt
Het komt dichterbij
Fluisteren wij jou
Het vooruitzicht van jouw
Liefdevolle avontuur
Tot in het liefste deel
Van je wezen, de ziel

Omdat zielen geleefd moeten worden!!!
Zielsliefde moet geleefd worden!!!
En je liefhebbende karakter
Moet in wijsheid worden opgeroepen
Kennis hoe lief te hebben
Naar behoren
Op een uitgebreide basis

Je moet Liefde accepteren
Je liefhebbende natuur!
Je zachte zoetheid
Je vleugje Liefde
De zorgzame moeiteloze uitstraling
Van liefhebben en geliefd zijn
Dus je moet Liefde omarmen!

Je moet Liefde omarmen!!!
Zoals Liefde jou omarmt
Zacht, voorzichtig, met respect
Met een opengevouwen tederheid
Je ziel zal aangeraakt worden
In het hier en nu
Universeel gepland
Alles voorzien. Door ons

Koester jezelf!
Voed jezelf!
Liefde moet geleefd worden!
In de aanroepende waarheid
In de nabije toekomst
Zal het zichzelf onthullen
In volle glorie. Volledig wetend

Je moet VOELEN!
Voel diep vanbinnen
We staan op gevoel
Blijf voelen!
Zodat je dit zal herkennen
Door je andere deel te ontmoeten
In het stof, uit het stof
Het is voor de eeuwigheid!
Daar ben je je van bewust

Liefde wordt gevoeld door het hart en de ziel
Je voelde het al
In de diepste lagen van je wezen
Je hebt Liefde op zielsniveau ontmoet
En dat is een mooie kennismaking
Ontmoet jezelf eerst
En je kunt anderen ontmoeten!
In de openbaring
Zal je elkaar (opnieuw) ontmoeten

Op diepere lagen
In een andere context
Dat is gepland. Universeel gepland
Omdat er niet naar Liefde wordt gezocht
Moet je geduld hebben
Altijd! In grote overgave
In toewijding en vertrouwen
Dat we de best mogelijke
Match voor jou regelen!

Ontmoet elkaar op zielsniveau
Wordt geraakt in de ziel
Herken het deel
En in de heelheid van je wezen
Zal je de ander ontmoeten
Je zult voorbestemde Liefde ontmoeten!
Gearrangeerd door onze ‘LOVE-dimensie’
Liefdesmakelaars van het universum
Matchmakers voor de eeuwigheid

Je bent er bijna!
We hebben je zoveel verteld!
We hebben uitgelegd en uitgelegd …
Dat je elke stap kunt herkennen
Elke beweging in je liefdesproces
Zodat je niet bang zal zijn
Je niet ‘weg zal rennen’
Als een konijn in het veld

We kennen onze ‘schapen’
Vergeet dat nooit!
Je zult dit keer niet weg rennen!!!
Dat beloven we je
Overhandig je angsten aan ons
Vertel je Liefde dat je bang bent
Dat Liefde laat je huiveren
En gevoelens ook!

Aarzel nooit om jezelf te zien
Aarzel nooit om jezelf te tonen
Wees zacht, ben gevoelig, wees liefhebbend
Het andere deel verdient dat ook!
Liefde is niet eng! Liefde is mooi!!!
Herhaal dat, steeds opnieuw
LIEFDE IS MOOI!!!!!!!
Vooral als het geregeld is door onze
Liefdevolle matchmaking-dimensie!

Leef! Heb lief! Ben geliefd!

Chamuël & Matchmaking Love birds

Liefs, Irmgard