INSPIRATIONS

Glow and shine in enlightment – Glans en schijn in verlichting


When the pains of the past
Hurt you and they have to be released
Your soul needs to be cleaned up
Perhaps pains of different
Earlier lives as the soul is infinite
Souls live often more than one human life
And all the gatherings of earlier passed lives
Are anchored in your soul
As big holes of pains, disbelief and hurt
There can be a time that your soul
Needs to be nurtured in great caress
To uplift its energy
To make sure the grief, the sadness
Will be wiped away. In earthly time

Because your loving soul
Wants to evolve in to the Light
Into the Love of our dimension
And we, most of all, want that too
Evolution of souls is the greatest
Effort you can accomplish in the eternity
The greatness, the wholeness of the universe
To maintain the clarity and purity of the soul
In consideration that souls
Must be lived at all times
In the unforseeness, the unlimitedness
Of the greater good
The divinely shaped space without borders
Without boundaries of evolution!

For an excellent flow of universal energy
Your soul has be clarified into the willingness
Of the greater good. The whole of All
As ALL is all there is
Into the divine eye your soul has to be washed
To centrifuged to get rid of the deep pains
What lays deep into the enlightment
Of the greatness of your beloved soul
Because energy, the radiant universal flow
Of pure, clear and loving energy
Has to flow into your human adaption
In order to make a contribution to ALL
The all there is. The all what unexpectedly
Came into your life to make you aware

In the awareness of the soul
The unfolded inner truth
You discovered your truthful essence
The immaculate gifted consciousness
Of your being. The mindful you
In dedication you started your journey
Guided and leaded by the universe
Whispering you all its guidance into your lovely being
In the process of the ‘discoverance’ of your soul
You actually felt the burdens, the deep pains
Of this life and also other lives
Painful moments passed by, endings were seen
In the unfolded truth you cried many tears
In the extension of the knowing truth
That you have to shift your soul in order to flow
The energetic stream of abundant words

This overwhelming flow had to be maintained
To make the stream of loving energetical words
From our spiritual realm towards your lovely being come true
As no blockades must be seen. No hidden struggles
What could influence this energetical greatness
Into the dedication of your being
The motivated passionate you with great
Capability to receive our words of Love
To spread into the dust of your beloved planet
To make people aware of their being
Their adaption with their unfolded hearts and souls
As souls always have to be lived
In the seeking radiance of your lightened soul

Souls want to spread their Love!
Souls want to radiate their Light
Souls want to illuminate the darkness
Inside your dualistic self but also give others
The caring Light, the loving Light
The radiance of the divinely shaped source
The source of ALL. The source of all existence
The never ending source of Light
The never ending source of Love
In this evoking reality souls want to evolve
To increase their Light to increase their Love
To make their contribution to this source
The source of all. The energetical supply of the universe!

Therefore souls have to blossom!
Therefore souls have to be lived!
Therefore all the pains must be relieved
In the greatest achievement of the evolution
Of your divinely given source of your being
The willingness to evolve of your radiant being
It’s time to shine! It is time to let go
To make (more) space for the beautiful issues in life
Like Love, a passionate contribution to the greater good
The wholeness of existence measured into the universal realm
We repeat it is time to SHINE!!! To BLOSSOM!!!
To make the infinite adaption into the alignment
Of your precious soul with the energetical realm
The spirit world. The world of souls out of the earthly dust

Radiate your shininess! Radiate your blossomness!
You have to glow! GLOW into the miraculous
World of wonders there is. The world of magic
The infinite world of the universe
To make your contribution to evolution
Your gift to the source of Light and Love
You came from stardust empowered
By the energy of this source of ALL
You have to make sure that you donate
Your soul Light, your soul Love
Into the pureness, the brightness
Of the radiation of your soul
The glowing and sparkling you
When you reach the ultimate state of evolution
Called the enlightment
Make sure you shine! Make sure you blossom
Into the reality of the presence
Your current earthly state of being: known as life!

Raphaël and Sandalphon

Love, Irmgard


Zag de klok vannacht op 2:22 en 5:55 uur staan en nog vele tijden ervoor, erna en ertussenin! (Toen heb ik van pure ellende, voorzien van een bak koffie, de laptop maar opengeslagen!)

Ik heb prachtige woorden mogen ontvangen maar het was vandaag geen makkelijke tekst om te vertalen. Zoals jullie ongetwijfeld weten ‘bakt’ Google vertalen er (vaak) niets van en zoek dan de juiste woorden maar die je hebt mogen ontvangen. Dat is vertalen op vertalen! Dus was een flink uitdaging met mijn duffe hoofd.
Niettemin I did the best I can… dat is wel okay voor mij.

Liefs, Irmgard


GLOEI EN GLANS IN VERLICHTING

Wanneer de pijnen van het verleden
Je pijn doen en ze moeten worden vrijgelaten
Je ziel moet opgeruimd worden
Misschien pijn van andere
Eerdere levens omdat de ziel oneindig is
Zielen leven vaak meer dan één mensenleven
En alle verzamelingen van eerder voorbijgegane levens
Zijn in je ziel verankerd
Als grote gaten van pijn, ongeloof en verwonding
Er kan een tijd zijn dat je ziel
In grote streling moet worden gekoesterd
Om zijn energie te verheffen
Om ervoor te zorgen dat het verdriet, de droefheid
Wordt weggevaagd. In aardse tijd

Omdat je liefhebbende ziel
Naar het Licht wil evolueren
Naar de Liefde van onze dimensie
En dat willen we vooral ook
Evolutie van zielen is de grootste
Inspanning die je in de eeuwigheid kunt bereiken
De grootheid, de heelheid van het universum
Om de helderheid en zuiverheid van de ziel te behouden
In overweging dat zielen
Te allen tijde geleefd moeten worden
In de onvoorziene omstandigheden, de onbegrensdheid
Van het grotere goed
De goddelijk gevormde ruimte zonder grenzen
Zonder grenzen van evolutie!

Voor een uitstekende stroom van universele energie
Is je ziel opgehelderd in de bereidheid
Van het grotere goed. Het geheel van Alles
Omdat ALLES alles is wat er is
In het goddelijke oog moet je ziel worden gewassen
Gecentrifugeerd om van de diepe pijnen af te komen
Wat diep in de verlichting ligt
Van de grootsheid van je geliefde ziel
Omdat energie, de stralende universele stroom
Van pure, heldere en liefdevolle energie
In je menselijke aanpassing moet stromen
Om een bijdrage te leveren aan ALLES
Het enige dat er is. Het alles wat onverwachts
In je leven kwam om je bewust te maken

In het bewustzijn van de ziel
De opengevouwen innerlijke waarheid
Heb je jouw waarachtige essentie ontdekt
Het Onbevlekte Begaafde Bewustzijn
Van je wezen. De mindful jij
In toewijding ben je aan je reis begonnen
Begeleid en geleid door het universum
Jou al zijn begeleiding in je mooie wezen fluisterend
In het proces van de ontdekking van je ziel
Voelde je echt de lasten, de diepe pijnen
Van dit leven en ook van andere levens
Pijnlijke voorbijgegane momenten, eindes werden gezien
In de opengevouwen waarheid huilde je veel tranen
In de uitbreiding van de wetende waarheid
Dat je je ziel moet opschonen om
De energetische stroom van overvloedige woorden te stromen

Deze overweldigende stroom moest worden gehandhaafd
Om de stroom van liefdevolle, energetische woorden
Vanuit ons spirituele rijk naar je mooie wezen mogelijk te houden
Omdat er geen blokkades te zien moeten zijn. Geen verborgen worstelingen
Wat deze energetische grootsheid zou kunnen beïnvloeden
In de toewijding van je wezen
De gemotiveerde gepassioneerde jij met een geweldig
Vermogen om onze woorden van Liefde te ontvangen
Om in het stof van je geliefde planeet te verspreiden
Mensen bewust maken van hun bestaan
Hun aanpassing met hun ontvouwde harten en zielen
Omdat zielen altijd geleefd moeten worden
In de zoekende uitstraling van je verlichte ziel

Zielen willen hun Liefde verspreiden!
Zielen willen hun Licht uitstralen
Zielen willen de duisternis verlichten
In je dualistische zelf, maar ook aan anderen
Het zorgzame Licht, het liefhebbende Licht
De uitstraling van de goddelijk gevormde bron
De bron van AL. De bron van alle bestaan
De oneindige bron van Licht
De oneindige bron van liefde
In deze opgeroepen realiteit willen zielen evolueren
Om hun Licht te vergroten om hun Liefde te vergroten
Om hun bijdrage aan deze bron te leveren
De bron van alles. De energetische toevoer van het universum!

Daarom moeten zielen bloeien!
Daarom moeten zielen geleefd worden!
Daarom moeten alle pijnen worden verlicht
In de grootste prestatie van de evolutie
Van je goddelijk gegeven bron van je wezen
De bereidheid om te evolueren van je stralende wezen
Het is tijd om te stralen! Het is tijd om los te laten
Om (meer) ruimte te maken voor de mooie dingen in het leven
Zoals Liefde, een gepassioneerde bijdrage aan het grotere goed
De heelheid van het bestaan gemeten in het universele rijk
We herhalen dat het tijd is om te STRALEN!!! Bloeien!!!
Om de oneindige aanpassing in de uitlijning
Van je kostbare ziel met het energetische rijk te maken
De geestenwereld. De wereld van zielen uit het aardse stof

Straal je glans uit! Straal je bloesem uit!
Je moet gloeien! GLOEIEN naar de wonderbaarlijke
Wereld van wonderen er is. De wereld van magie
De oneindige wereld van het universum
Om je bijdrage aan de evolutie te leveren
Jouw geschenk aan de bron van Licht en Liefde
Je kwam uit sterrenstof bekrachtigd
Door de energie van deze bron van AL
Je moet ervoor zorgen dat je doneert
Je ziel Licht, je ziel Liefde
Naar de zuiverheid, de helderheid
Van de uitstraling van je ziel
Het gloeiende en sprankelende jou
Wanneer je de ultieme staat van evolutie bereikt
genaamd de verlichting
Zorg dat je schittert! Zorg dat je bloeit!
Naar de realiteit van de tegenwoordigheid
Je huidige aardse staat van zijn: bekend als het leven!

Raphaël en Sandalphon

Liefs, Irmgard