INSPIRATIONS

Devotional wisdom – Stichtelijke wijsheid


As all wisdom is sourced
By the soul
A gathering of all experiences
Of the souls past lives
It can be possible that
A lot of pains
Have settled there as deep burdens
As deep pains
In to the deepest layers of your soul

This explains often why
You are afraid
You like or dislike people
Or energies what people vibrate
It is all connected
And sourced
By your well of Love
By your well of Light
Called your beloved soul

Your soul has a memory
It has such great wisdom!
How more lives you lived
Your soul lived
How ‘older’ your soul is
The more wisdom
Is hidden in the memories
Of forgetfulness
It is your own library of wisdom
The non-evoked truth

In alliance with your adaption
Your truth has to be revealed someday!
As the pains of the long hidden burdens
Can block your energy
Can block your adaption
But mostly can block your soul!!!
To live its highest soul potential of all
As that is our main purpose
The goal of the universe
We have to make sure your soul is cleaned

Therefore we arrange several circumstances
To let your soul be touched
On that particular pain, burden or grief
Once this specific spot
On your precious soul is touched
You can start to heal!!!
The soul can heal the pains of the past
It won’t be easy but it will enlighten your soul
It will ease your path
It will give you such a relief
You had wished it has happened before!

The devotional wisdom
The devoted wisdom of your soul
Has to be released
As soon as it is, universally seen, time
As time doesn’t exist
We mean by this it is all scheduled
Planned when it concerns matters
Of your true awareness
The conscious you
And when its time, it is time!
We can say that!!!

But it can give you so much relief
So much enlightment
‘Room’ in your being
To let the energy flow (again)
It may be harsh to face these soul pains
But it is all for the best!
When pains are relieved
Burdens are gone
There is place for beautiful matters
Such as LOVE!

Isn’t that great?
Instead of hidden injuries
You can fill your inner being
With these loving and dashing matters
Let the Light come in!
Let the Love come in!
And make sure that the holes
Of the past (lives)
Are filled with happiness
With Love and Light!

Zadkiël and Chamuël

Love, Irmgard


STICHTELIJKE WIJSHEID

Omdat alle wijsheid afkomstig is
Van de ziel
Een verzameling van alle ervaringen
Van de ziel zijn vorige levens
Kan het mogelijk zijn dat
Veel pijn
Zich daar als diepe lasten hebben gevestigd
Als diepe pijn
Tot in de diepste lagen van je ziel

Dit verklaart vaak waarom
Je bang bent
Je mensen leuk of niet leuk vindt
Of energieën wat mensen vibreren
Het is allemaal verbonden
En afkomstig
Van je bron van Liefde
Van jouw bron van Licht
Genaamd je geliefde ziel

Je ziel heeft een geheugen
Het heeft zo’n grote wijsheid!
Hoe meer levens je hebt geleefd
Je ziel leefde
Hoe ‘ouder’ je ziel is
Hoe meer wijsheid
Verborgen is in de herinneringen
Van vergeetachtigheid
Het is je eigen bibliotheek van wijsheid
De niet-opgeroepen waarheid

In samenwerking met je aanpassing
Moet je waarheid ooit onthuld worden!
Omdat de pijn van de lang verborgen lasten
Je energie kan blokkeren
Je aanpassing kan blokkeren
Maar meestal je ziel kan blokkeren!!!
Om zijn hoogste zielenpotentieel van alles te leven
Omdat dat ons hoofddoel is
Het doel van het universum
Moeten we ervoor zorgen dat je ziel wordt schoongemaakt

Daarom regelen we verschillende omstandigheden
Om je ziel te laten raken
Op die speciale pijn, last of verdriet
Als eenmaal deze specifieke plek
Op je kostbare ziel is geraakt
Kan je beginnen te genezen!!!
De ziel kan de pijn van het verleden genezen
Het zal niet gemakkelijk zijn, maar het zal je ziel verlichten
Het zal je pad verlichten
Het zal je zo’n opluchting geven
Je had gewild dat het eerder was gebeurd!

De stichtelijke wijsheid
De gehechte wijsheid van je ziel
Moet worden vrijgegeven
Zodra het, universeel gezien, tijd is
Aangezien tijd niet bestaat
We bedoelen hiermee dat alles gepland is
Gepland als het zaken betreft
Van je ware bewustzijn
De bewuste jou
En wanneer het zover is, is het tijd!
Dat kunnen we stellen!!!

Maar het kan je zoveel opluchting geven
Zoveel verlichting
‘Ruimte’ in je wezen
Om de energie (opnieuw) laten stromen
Het kan hard zijn om deze zielenpijn onder ogen te zien
Maar het is allemaal voor het beste!
Wanneer pijn wordt verlicht
De lasten zijn verdwenen
Is er plaats voor mooie zaken
Zoals LIEFDE!

Is dat niet geweldig?
In plaats van verborgen verwondingen
Kan je jouw innerlijke wezen vullen
Met deze liefdevolle en onstuimige zaken
Laat het Licht binnenkomen!
Laat de Liefde binnenkomen!
En zorg ervoor dat de gaten
Van het verleden (levens)
Gevuld zijn met geluk
Met Liefde en Licht!

Zadkiël en Chamuël

Liefs, Irmgard