INSPIRATIONS

A pure soulpath – Een zuiver zielspad


Whispered by Davido …

Davido is one of my guides who stands around me to help me, to guide me and to enable me to live my highest achievable soul potential. This beautiful guide ensures that my path, the path of the soul, is as pure as possible.

I am very happy that he and all the other guides (who I know so far by name and know what they add to my Being) who surround me support and advise me on my (mediamic) soulpath.

I learn so much from my guides (helpers)! What makes me so grateful because I can feel, see and hear them. In the clarity of what the universe wants to unfold to me.

And so we all have guides and helpers around us. I will write an article about it once.

Love, Irmgard


A PURE SOULPATH

Purity for everything!
With a correct intention
From the heart
You evoke a pure energy
To walk in complete ‘unguardedness’
Your path

Your path may be pure
Just like your soul
The soul possesses a great
Content of purity
Directly obtained from the source
The source of ALL what is

Your path may be pure at all times
That is why I have been added to you
Everything that is not pure in energy
“I’ll get rid of” your path
I will make it will not reach
Your being

I’m trying my best
But impure energy will always be there
That is why it is always important
If you make a right intention
In your heart
You automatically set the tone!

You will resonate differently with the right (tone) energy!
And you also attract other energies
But what I said, I can’t do everything
The universe can’t do everything
We all work hard around you
To live the best possible you. To carry out

Always keep your heart clean, pure and honest
Set the tone in which energies you want to find yourself!
And if another energy
What does not resonate on the same frequency as you touches you
Let it slip away from you! Let it go!
It is not yours
What someone else projects on you can never be yours !!!

Send it back! Do not accept this energy!
Do not go with it!
Let it go! Do not think about it!
Because as soon as you think about it
You start to accept it
And just attract that what you do not want!

Do not forget how the other person resonates
Sends out or perhaps radiats to you
IS NOT YOURS !!!
Keep your own path clean
Do not go with it!
And do not give it any attention or earthly time!

Love, Irmgard


CHANNELING 11 augustus 2018

Door Davido ingefluisterd…

Davido is één van mijn gidsen die om me heen staat om mij te helpen, te begeleiden in het neerzetten en het trachten mijn hoogst haalbare zielenpotentieel te leven. Deze prachtige gids zorgt ervoor dat mijn paadje, het pad van de ziel, zo zuiver mogelijk is.

Ik ben erg blij dat hij en alle andere gidsen (die ik tot dusver allemaal bij naam ken en weet wat ze aan mijn Zijn toevoegen) om me heen staan en mij steunen en adviseren op mijn (mediamieke) zielenpad.
Ik leer zo ontzettend veel van mijn gidsen (helpers)! Wat me zo dankbaar maakt omdat ik ze mag voelen, zien en horen. In de helderheid wat het universum me wil ontvouwen.

En zo hebben we allemaal gidsen en helpers om ons heen staan. Ik zal daar een keer een artikel over schrijven.

Liefs, Irmgard


EEN ZUIVER ZIELSPAD

Zuiverheid voor alles!
Met een juiste intentie
Vanuit het hart
Zet je een zuivere energie neer
Om in volledige ‘onbewaaktheid’
Je pad te kunnen lopen

Je pad mag zuiver zijn
Net als jouw ziel
De ziel bezit een groot
Gehalte aan zuiverheid
Rechtstreeks verkregen vanuit de bron
De bron van AL wat is

Je paadje mag ten allen tijde zuiver zijn
Daarom ben ik aan je toegevoegd
Alles wat niet zuiver is in energie
‘Schep’ ik van je paadje af
Zorg ik dat het jouw Zijn
Niet zal bereiken

Ik doe mijn best
Maar onzuivere energie zal er altijd zijn
Daarom is het altijd van belang
Als je een juiste intentie zet
In je hart
Je automatisch de toon al zet!

Met de juiste (toon) energie resoneer je anders!
En trek je ook andere energieën aan
Maar wat ik al zei, ik kan niet alles
Het universum kan niet alles
We werken met zijn allen hard om je heen
Om de best mogelijke jou te doen leven. Neer te zetten

Houd altijd zelf je hart zuiver, puur en eerlijk
Zet zelf de toon in welke energieën jij wilt verkeren!
En mocht een andere energie
Die niet op dezelfde frequentie als jij resoneert je raken
Laat het van je afglijden! Laat het gaan!
Het is niet van jou
Wat een ander op je projecteert, kan nóóit van jou zijn!!!

Zend het terug! Accepteer deze energie niet!
Ga er niet in mee!
Laat het los! Denk er niet aan!
Want zodra jij er enigszins aan denkt
Begin je het te accepteren
En trek je juist datgene aan wat je niet wilt!

Vergeet niet hoe de ander resoneert
Uitzend of wellicht naar je uitstraalt
IS NIET VAN JOU!!!
Houd je eigen pad zuiver
Ga er niet in mee!
En geef het geen aandacht of aardse tijd!

Liefs, Irmgard