CHANNELINGS


Doordat het zilveren koord waarmee ik met de zielenwereld verbonden ben tamelijk dik is, ben ik in staat teksten (woorden van liefde) te ontvangen. Middels channeling (automatisch schrift). Dit kan onverwacht zijn, midden in de nacht of gewoon als ik ervoor ga zitten. Ze kennen geen tijd in de zielenwereld, enkel de eeuwigheid, en ze hebben altijd wel wat moois te vertellen, uit te leggen of te delen.

Sinds ik daarover ‘afspraken’ gemaakt heb, ontvang ik mijn channelings meestal in de ochtend. Ik hoef er eigenlijk niet voor te mediteren. Echter omdat mijn focus (de intuning op en de intentie naar de Spirit World. De afstemming met de andere dimensie dus) na een (ochtend)meditatie groter is en de intuning dieper ben ik, na de meditatie, in staat de teksten met nog meer zuiverheid te ontvangen. Mijn frequentie is dan hoger en hoe dichterbij de bron, hoe meer de woorden in zuiverheid door mij worden ontvangen.

Het ontvangst is als volgt. Met een intuning (afstemming met de Sprit World in een volledige energetische doorstroming) ga ik achter mijn laptop zitten en de woorden vloeien gewoon in me. Ik schakel mijn gedachten (mind) uit en ben zo passief als mogelijk (want als mijn gedachten het overnemen dan zijn de woorden niet meer zuiver! En zuiverheid voor alles!) en laat de woorden tot mij komen, binnen vloeien. Mijn vingers typen gedachteloos op het toetsenbord en via automatisch schrift komen zo de teksten tot stand.

Ik neem één op één de woorden over. Soms kan het zijn dat ik niet goed ontvang (voel). Mijn ‘vertaling’ is op zo’n moment niet juist. Dan ga ik terug naar de focus (de focus van intuning) en vraag of ze het woord nog eens willen zeggen. Dan voel ik opnieuw en dan vloeit het correcte woord door.

Mijn typevaardigheid is te langzaam. Voor de mate van snelheid waarmee ik de woorden mag ontvangen. Zeker voor lange teksten. Ik moet echt een typecursus gaan volgen. Want dat is wat ze willen. Dat is wat ze wensen. Ik ga dat zeker doen. Maar eerst het ene, dan het andere. De dimensie van Liefde en Licht (de zielenwereld) wil veel, maar ik moet de balans in mijn leven tussen de channelings, mijn mediamiciteit (paranormaliteit) en de hoeveelheid contact die ik heb met the Spirit World, vinden. Dus ik zal er stap voor stap komen. Dienstbaar aan anderen maar tot op zekere hoogte.

Ik probeer elke dag te channelen. Alleen in het weekend kan ik zo in beslag genomen worden door andere zaken dat ik er soms niet aan toekom. Niet genoeg tijd heb. Met name op zondagen. Maar ik doe mijn best. Meer kan ik niet doen. En dat is voor mij, op dit moment, goed genoeg.


Because the silver cord which connects me with the Spirit World is rather thick, I am able to receive texts (words of love). Through channeling (automatic writing). This can be unexpected in the middle of the night or just when I sit in silence. In the stillness of my being. They know no time in the spirit world, only eternity, and they always have something beautiful to tell, to explain or to share.

Since I made agreements about this, I usually receive my channelings in the morning. I do not actually have to meditate for it. However, because my focus (the attunement & the intention to the Spirit World. In alignment with the other dimension) after a (morning) meditation is greater and the intuning deeper I am, after the meditation, able to receive the texts with even more purity. Actually my frequency is higher and the more closeby the source, the more I may receive the words in purity.

The reception is as follows. With an intuning (attunement with the Sprit World in a full energetic flow) I sit behind my laptop and the words just flow into me. I switch off my thoughts (mind), be as passive as possible (when my minds takes over the words are no longer pure! And purity for everything!) and let the words come (flow) to me. My fingers type thoughtlessly on the keyboard and through automatic writing the texts are created.

I take the words one by one. Sometimes it is possible that I do not receive (feel) well. My ‘translation’ is not correct at such a moment. Then I go back to the focus (the focus of attunement) and ask them (the Spirit World) to say the word again. Then I feel again and then the correct word flows through.

My typing skills are too slowly. For the speed in what I may receive the words. Especially for long texts. I really have to take a typing course. Because that’s what they want. That is what they wish. I will certainly do that. But first one thing, then the other. The dimension of Love & Light (the Spirit World) wants a lot, but I have to find the balance in my life, the channelings, my mediamicity (paranormality) and the amount of contact I have with The Spirit World. So I’ll get there step by step. Serving others but to a certain extent.

I try to channel every day. Only during the weekend can I be so preoccupied with other things that I sometimes do not have enough time. Especially on sundays… But I do my best. I can not do anything else. And that’s good enough for me right now.