CHANNELINGS


Doordat “het zilveren koord” waarmee ik met the Spirit World (oftewel de dimensie van Love & Light!) verbonden ben tamelijk dik is, ben ik in staat teksten (woorden van liefde) te ontvangen. Middels channeling (automatisch schrift). Dit kan onverwacht zijn, midden in de nacht of gewoon als ik ervoor ga zitten. Ze kennen geen tijd in the Spirit World , enkel de eeuwigheid, en ze hebben altijd wel wat moois te vertellen, uit te leggen of te delen. Want praten dat kunnen ze!

Sinds ik daarover ‘afspraken’ gemaakt heb, ontvang ik mijn channelings meestal in de ochtend. Ik hoef er eigenlijk nooit voor te mediteren. Echter omdat mijn focus (de intuning op en de intentie naar the Spirit World. De afstemming met de andere dimensie dus) na een (ochtend)meditatie groter is en de intuning dieper ben ik, na een meditatie, in staat de teksten met nog meer zuiverheid te ontvangen. Mijn frequentie is dan nog hoger en hoe dichterbij de bron, hoe meer de woorden in zuiverheid door mij worden ontvangen.

Het ontvangst is als volgt. Met een intuning (afstemming op the Spirit World in een volledige energetische doorstroming) ga ik achter mijn laptop zitten en de woorden vloeien gewoon in me. Ik schakel mijn gedachten (mind) uit en ben zo passief als mogelijk (want als mijn gedachten het overnemen dan zijn de woorden niet meer zuiver! En zuiverheid voor alles!) en laat de woorden tot mij komen, binnen vloeien. Geheel doorstromen. Mijn vingers typen gedachteloos op het toetsenbord en via automatisch schrift komen zo de teksten tot stand.

Ik neem één op één de woorden over. Soms kan het zijn dat ik niet goed ontvang (voel). Of het woord verkeerd versta. Mijn ‘vertaling’ is op zo’n moment niet juist. Kortom, niet zuiver! Dan ga ik terug naar de focus (de focus van intuning) en vraag of ze het woord nog eens willen zeggen. Dan voel ik opnieuw en dan vloeit het correcte woord door.

Mijn typevaardigheid is te langzaam. Voor de mate van snelheid waarmee ik de woorden mag ontvangen. Zeker voor lange teksten. Ik moet echt een typecursus gaan volgen. Want dat is wat ze willen. Dat is wat ze wensen. Ik ga dat zeker doen. Maar eerst het ene, dan het andere. De dimensie van Liefde en Licht (the Spirit World) wil veel, maar ik moet de balans in mijn leven tussen de channelings, mijn mediamiciteit (paranormaliteit) en de hoeveelheid contact die ik heb met the Spirit World, vinden. Dus ik zal er stap voor stap komen. Dienstbaar aan anderen maar tot op zekere hoogte. I do what I can, I can what I do…


Because “the silver cord” what connects me with the Spirit World (in other words the dimension of Love and Light!) is rather thick, I am able to receive texts (words of love). Through channeling (automatic writing). This can be unexpected in the middle of the night or just when I sit in silence. In the stillness of my being. They know no time in the Spirit World , only eternity, and they always have something beautiful to tell, to explain or to share. Because they can talk!

Since I made agreements about this, I usually receive my channelings in the morning. I do not actually have to meditate for it. However, because my focus (the attunement & the intention to the Spirit World. In alignment with the other dimension) after a (morning) meditation is greater and the intuning deeper I am, after the meditation, able to receive the texts with even more purity. Actually my frequency is higher and the more closeby the source, the more I may receive the words in purity.

The reception is as follows. With an intuning (attunement with the Spirit World in a full energetic flow) I sit behind my laptop and the words just flow into me. I switch off my thoughts (mind), be as passive as possible (when my minds takes over the words are no longer pure! And purity for everything!) and let the words come (flow) to me. Fully flowing. My fingers type thoughtlessly on the keyboard and through automatic writing the texts are created.

I take the words one by one. Sometimes it is possible that I do not receive (feel) well. Or misunderstand the word. My ‘translation’ is not correct at such a moment. Shortly, not pure! Then I go back to the focus (the focus of attunement) and ask them (the Spirit World) to say the word again. Then I feel again and then the correct word flows through.

My typing skills are too slowly. For the speed in what I may receive the words. Especially for long texts. I really have to take a typing course. Because that’s what they want. That is what they wish. I will certainly do that. But first one thing, then the other. The dimension of Love & Light (the Spirit World) wants a lot, but I have to find the balance in my life, the channelings, my mediamicity (paranormality) and the amount of contact I have with The Spirit World. So I’ll get there step by step. Serving others but to a certain extent. I do what I can, I can what I do…