ABOUT ME


Mijn ziel heeft mij tot het mediumschap gebracht.
Om er te zijn voor de ander.
Ik werk vanuit mijn heart & soul.

Hi, ik ben Irmgard. Leuk je te ontmoeten op MY HAPPY SOUL pagina! In 1995 ben ik afgestudeerd in het Nederlands recht. Sinds 2014 ben ik, door omstandigheden, versneld in een spiritueel groeiproces terecht gekomen. Hierdoor is mijn kijk op mezelf en op de wereld radicaal veranderd. Was ik altijd bezig met mijn verstand en probeerde ik alles vanuit de ratio te verklaren, door dit proces werd de focus gelegd op leven vanuit mijn hart. Vanwege mijn Zijn kon ik niet goed bij mijn gevoel (innerlijk) komen. Ik wist destijds al dat ik hoogsensitief was. Echter tijdens mijn transformatie proces heb ik verbinding weten te leggen tussen mijn eigen hart(-enkracht) en geest. Nu leef ik vanuit mijn gevoel, intuïtie & hart (my precious soul). Mijn ego heb ik vaarwel gezegd. Flink uitgezwaaid. It makes me happy! Ik kan beter loslaten, laat me leiden door positieve emoties (zoals vreugde en blijdschap) en kan zowel mensen als gebeurtenissen met meer mildheid en mededogen bezien. Mijn bril der mildheid (één van mijn gidsen) heb ik overigens altijd bij me. You never know wanneer je deze nodig hebt. Was ik voorheen iemand die direct een oordeel klaar had, over alles, iedereen en niets, thans ‘vind ik er niks (meer) van’! Ik streef naar een oordeelvrij leven. Dat leeft een stuk makkelijker voor me, deze mindset heeft mijn leven reeds versimpeld maar zeker ook verrijkt! Er is in mijn bestaan meer happiness dan voorheen. But, still in progress! Mijn zielspad is duidelijk. In dankbaarheid, voor alles (hetgeen ik eerst vanzelfsprekend vond), meander ik mee met mijn spirituele groeiproces.

In deze heftige, overweldigende, periode heb ik het gevoel gekregen te worden bijgestaan door engelen, gidsen en andere lichtwezens. Ik ervaar dagelijks de aanwezigheid van deze mooie en bijzondere wezens. Ze brengen liefde, licht en steun in mijn leven. Mijn leven leef en beleef ik, nu ik op een hogere trilling (frequentie) resoneer,  en ik zie, voel en ervaar alles meer bewust. Intenser & meer mindful. Naast een groter en dieper bewustzijn heb ik meer inzichten verkregen. Sedert mei 2017 ondervind ik dagelijks dat ik helderhorend, heldervoelend en helderziend ben. Op een dag dat ik een volledige doorstroming heb, ben ik in staat al mijn gidsen te zien en met ze te communiceren. (Elke gids ken ik bij naam en weet waarin ze mijn begeleiden. Ik roep ze aan als ik een op een bepaald gebied geholpen wil worden.) Dit heeft een enorme positieve impact op mijn leven! Ik ben nooit (meer) alleen! Naast mediamieke ervaringen, intuïtieve teksten krijg ik ‘boodschappen’ ingefluisterd. Middels channeling mag ik deze in liefde ontvangen. Persoonlijke messages maar steeds vaker eveneens messages voor anderen. Zodat anderen meer vanuit intuïtie én hun hart & ziel gaan leven. Met als doel hun zielspad te gaan lopen (the path of the soul), hun ware essentie gaan vinden, inzien en hun doel van de ziel gaan leven. Hun uniciteit. De getalenteerde unieke ziel die ze zijn. 

Onder mijn naam Irmgard / MY HAPPY SOUL publiceer ik deze messages en teksten (wanneer het korte teksten zijn maak ik er quotes van) op deze website onder CHANNELINGS. De influisteringen van het Engelenrijk worden eveneens op www.dailyangelmessage.com gepubliceerd. Maar natuurlijk ook op Facebook:

 • MY HAPPY SOUL
 • MY HAPPY SOUL Sittings
 • MY HAPPY SOUL ANGEL MESSAGES
 • ARCTURIAN LOVE
 • RUMI SOUL LOVE
 • PLEIADIAN INSIGHTS
 • SOUL FOOTAGE
 • UNIVERSOUL WISDOM

HAPPY SOUL groetjes, IrmgardA PASSIONATE

BEING

ENFLAMES HEARTS!!!


My soul has brought me to the mediumship.
To be there for the other.
I work by my heart & soul.

Hi, I am Irmgard. Nice to meet you on MY HAPPY SOUL website! In 1995 I graduated in Dutch law. Since 2014, due to circumstances, I have accelerated into a spiritual growth process. Because of this my view on myself and on the world has changed radically. I was always busy with my mind and I tried to explain everything with reason, through this process the focus was put on living by the heart. Because of my Being I could not get in touch with my (inner) feeling. I knew at the time already that I was highly sensitive. However, during my transformation process I managed to connect with my own heart (-strenght)  and mind. Now I live by my feeling, intuition & heart (my precious soul). I have said farewell to my ego. A firm goodbye!!! It makes me happy! I can let go now better, leading by positive emotions (like joy and happiness) and I can see people and events with more generosity and compassion. I also always have ‘my glasses of mildness’ with me. (One of my guides.) You never know when you need them. Before, I used to be someone who immediately had a judgment, about everything, everyone and nothing, now ‘I do not like it anymore’! I strive for a judgment-free life. That lives a lot easier for me, this mindset has already simplified my life but also enriched! There is more happiness in my life than before. But, I am still in progress! My soul path is clear. In gratitude, for everything (which I first took for granted), I sympathize with my spiritual growth process.

In this harsh, overwhelming period, I have been given the feeling of being assisted by angels, guides, beings of light. I experience, on a daily basis, the presence of these beautiful and special souls.  They bring love, light and support into my life. It seems like, now I live and experience my life on a higher vibration, that I see, feel and experience everything more consciously. More intense & mindful. In addition to a greater and deeper awareness, I have gained more insights. The mediumistic fascinates me and I try to increase my knowledge and capabilitiesabout this. Since may 2017 I am experiencing daily that I am clairaudient, clairsentient and clairvoyant. On a day that I have a full flow I am able to see and communicate with my guides (my spirit team), my healing team and many souls of other dimensions. I know all my guides by name and what their contribution and guidance means. I call on them if I want to be helped in a certain area. This has a huge positive impact on my life! I never feel myself alone (anymore)! In addition to mediamic experiences, intuitive texts, I get ‘messages’ whispered. I receive these by channelling. Personal messages but increasingly also messages for others. So that others start to live more by their intuition and their heart & soul. To walk the path of the soul, to reveal their true essence and start living their purpose of the soul. Their uniqueness. The talented unique soul they are.

Under my name Irmgard / MY HAPPY SOUL I publish these messages and texts (when it are short lines I make quotes of it), besides on this website also on the MY HAPPY SOUL website (www.myhappysoul.nl) under CHANNELINGS. The whisperings from the Angelic realm are also published on: www.dailangelmessage.com. And of course on Facebook:

 • MY HAPPY SOUL
 • MY HAPPY SOUL Sittings
 • MY HAPPY SOUL ANGEL MESSAGES
 • ARCTURIAN LOVE
 • RUMI SOUL LOVE
 • PLEIADIAN INSIGHTS
 • SOUL FOOTAGE
 • UNIVERSOUL WISDOM

HAPPY SOUL greetings, Irmgard